صدای آمریکا (ژورناليست) 

  صدای آمریکا

http://www1.voanews.com/persian/news/iran/Taliban_Iran-2010-03-22-88795892.html
وب سايت:  
ايميل آدرس:  


فهرست مقاله‌های صدای آمریکا در سایت دیدگاه: