شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۴ تير ۱۳۹۸ - ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

قرن حاضر قرن مارکس است

علی یحیی پور (سل تی تی)

سال هزارو نه صدو هفتادو پنج

سال بحران دورنی امریکا

سال تاچر وریگان

این فاشیستهای عصر جدید

سال استقرار مکتب شیکا گو

مکتب فردریک فون هایک

این دشمن تئوری کینز

دست دولت از بازار کوتاه

سالی که شرکتهای خصوصی

بر فراز بام اقتصاد امریکا پرواز کردند

کارگران باید مزد کمتر بگیرند

از کارگر بیل بدست گرفته

تا مدیران حقوق بگیر

همه باید هم بیشتر کار کنند

هم مزد کمتر بگیرند

تا فشار بر سرمایهء مالی کا هش یابد

سال بحران مالی امریکا

سالی که دولت انقلابی کینز

بر آستانهء سرمایهء مالی امریکا بوسه زد

وتسلیم شد

بازار ها ی نو بوجود آمدند

سرمایه گذاری در بورس سهام نیویورک

عوج گرفت

وام دادن های تریلیون دلاری به مردم؛

مردم برای رویای خانه سازی

به با نکها هجوم آوردند

تا آرزوی دیرینهء خود را التیام دهند

وام با بهرهء فقط یک در صد 

فضای اقتصادی امریکا را پر کرد

شرکت های خانه سازی عوج گرفتند

مردم رفتند زیر قرض وام های با نکها

با اشتیاق فراوان رفتند

بازار بورس گرم شد

اما بازار کا لا های صنعتی چون یخچال

وکا لا های  مصرفی دیگر

کاسته شد

سرمایه روی وام وروی تولید تسلیحات

صنعتی متمرکز شد

تا هم بورس را جا اندازند وهم جنگهای امپریالیستی

را سازمان دهی کنند

تولید تسلیحات ونابودی تولید

سیاست مجتمع صنعتی نظامی امریکا بود

تا تقاضای موءثر سقوط نکند

تا نرخ نزولی سرمایه جلوگیری شود

ولی سقوط تقاضای موءثر در مکانیزم سرمایه است

هیچ کس نمی تواند جلوی سقوط تقا ضای موءثر را بگیرد

این کشف مارکس است

قرن بیستم تماماٌ این تئوری را به اثبات رسانده است

بانکها میلیارد ها دلار از طریق وام به اقتصاد امریکا

تزریق کردند

سالهای هزارو نهصدو هشتاد

کمک بزرگی برای امپریالیسم امریکا

حکومت شوروی فرو پاشید

سال فرو پاشی دیوار بر لین

این دیوار سیاه

سالهائی که میلیارد ها دلار باز به اقتصاد امریکا

از طریق این فرو پاشی

تزریق شد

رونق بازار بورس سهام نیویورک

سر به فلک کشید

سالهای رقصیدن امپریالیسم

سالهائی که ٌپایان تاریخٌ اعلام شد

 اعلام شد که

سرمایه تنها آلتر نا تیو است

سالها ئیکه مارکسیسم عقب نشینی کرد

اما  بختک سوسیالیسم روسی

فرو ریخت

ومارکسیسم واقعی سر مایه را به چالش گرفت

دنیای کار گران فقیر تر  شدند

سر مایه جشن وپایکوبی کرد 

تولید کالاهای مصرفی از اهمیت افتاد

منحنی وام وسرمایهء مالی عوج گرفت

جشن وسرور سر مایه

مثل زهری در حلقوم کارگران شد

وآنها را بیشتر معتاد کرد

تا وام بیشتری بگیرند

میلیارد ها دلار برای تبلیغات مصرف شد

تا وام را حقنهء مردم کنند

منحنی وام شرکتها سر به فلک کشید

شر کتها هم وام می دادند

هم اوراق قرضهء وام را می فروختند

تریلیونها  دلار پول سا ختند

پولی که نه پشتوانهء طلا داشت

پولی که پشتوانه اش فقط خانه های مردم بود

شرکت ها هم وام می دادند

هم وام را بیمه کرده ومی فروختند

بیلیارد ها دلار برات و سفته

در بازار مالی امریکا می چرخید

بنگاهای صنعتی افول کردند

واز صنایع ژاپن وکره واروپا

عقب افتادند

سال دو هزار عوج این منحنی بود

از دو هزار تا دو هزار هفت

بورس سهام نیو یورک مدام سقوط کرد

نر خ بهره با لا رفت

توده های زحمتکش

کار گران که با هزاران آرزو صا حب خانه شده بودند

آما ج حملهء با نکها شدند

چراکه نمی توانستند وام وبهرهء وام را

بپردازند ؛ همه بی خانمان شدند

سرمایه کارگران را خلع ما لکیت کرد

مثل همیشه خلع مالکیت می کرد

درست مثل انباشت اولیه زمان هانری هشتم در انگلستان

که هزاران دهقان اسکاتلندی را خلع ما لکیت کرد

واز سرهای بریده شان مناره ساخت

وتمام خانه ها را از آنها گرفت

در بدری کارگران شرو ع شد

سرمایهء مالی بحران خود را بر گردهء مردم انداخت

اقتصاد امریکا در بحران مالی افتاد

حباب  کاغذین تر کید

ببر کاغذی نمایان شد بیلیارد ها دلار سفته وبرات

چون پول کا غذی روی دست با نکها ماندند

شرکتهای خانه سازی ورشکست شدند

خانه های سا خته شده بی ارزش شدند

وقیمت شان از ارزش وامشان کمتر شد

پشتوانه بانکها از ارزش افتاد

مردم آواره وفقیر تر شدند

پس اندازوباز نشستگی مردم

که در بورس سهام نیویورک سرمایه گذاری شده بود

به هوا رفت وقرانی برای آیندهء مردم نماند

بانک پس انداز امریکا

با صدو نود میلیارد دلار اوراق قرضه

ورشکست شد وفرو ریخت

حرف مارکس بار دیگر اثبات شد

طوریکه اسقف های امریکا هم

مارکس را تائید کردند

بیچاره مردم

که بیمهء بازنشستگی خود را

در قمار بورس سهام بکلی با ختند

سرمایه امپریالیستی به قدر ی انگل است

که تمام توده هار ا قمار باز می کند

رقابت سرمایهء مالی با سرمایهء صنعتی

افول سرمایهء صنعتی وتورم قیمتها

این است حاصل این قمار

بحران سرمایهء مالی؛

دولت بوش

نمایندهء هار ترین جناح سرمایهء امریکا

بمیدان آمد واورا مجبور کرد

تا دست نامرئی بازار را کنترل کند

دستی که تاچر وریگان آزاد ش کرده بودند 

ودولت را سر خر می دید ند

بوش هفتصد میلیارد دلار

از کنگرهء امریکا تقا ضا کرد

تا به شریان با نکها تز ریق کند

هفصد میلیارد دلار از گردهء مردم

از پول پس انداز شدهء مردم

باید به سیستم اقتصادی امریکا تز ریق شود

تا این اژدهای هشت سر

باز به قمار خود ادامه دهد

سهم اروپا را نود میلیارد دلار تعیین کرد ند

اقتصاد کینز ودخالت دولت باز به میدان تاریخ سرمایه می آید

خانه های مردم همه مصادره شدند

تیغ برندهء سرمایهء مالی

بر قلب مردم فرو رفت

بانکی  که ارزش مالی آن سیصد وچهارده میلیارد دلار بود

به یک ونه دهم میلیارد دلار فروخته شد

یعنی بیش از صدو پنجاه بار سقوط

این داستان ادامه دارد

اقتصاد سرمایه داری جباب روی کاغذ است

وقتی سر مایه صنعتی افول کند

سرمایه انگل می شود

این است سرمایه های جهان

حال مدرن باشد یا پسا مدرن

ملی باشد یا جهانی

جز خانه خرابی  ودر بدری

هیچ چیز عاید مردم نمی شود

قرن قرن مارکس است

مارکسیسم در این قرن است که می تازد

سرمایه گور خود را  خود می کند

تئوریهای جا افتادهء مارکس

برسینهء تاریخ جهان حک شده است

عصر عصر پیشگامان تاریخ جنبشهای کارگریست

هیچ چیز نمی تواند جلوی افول سرمایهء انگلی را بگیرد

سرما یه خود میخ به تابوت خود می کوبد

قرن قرن بیداری ملتهاست

هفصد میلیارد دلار یک کوه انباشت است که از گرده ء

مردم محروم به غارت می رود

واین تضادیست که طبقهء کارگر را آگاه خواهد کرد

که اعتراض کند

فلسفهء پراکسیس مارکس از اینجا نشئت می گیرد

یک طرف این تضاد مردمند که زیر بار این قرض وغارت

کمرشان خم شده است

قرن حاضر قرن غوغاوشورش است

شورش علیه سرمایه

قرن ؛قرن استقرار دولتهای سوسیالیستیست

 

باش تا طلوع سحر دولتش بدمد . 

 

بیست وهشتم سپتامبر دو هزاروهشت

علی یحیی پور سل تی تی  

 

 

منبع: سايت ديدگاه

در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.