شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۸سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

بحران مالی و شکست سياست نئوليبرالی امپرياليستی

توفان

می  توان  در  مورد  بحران  کنونی  سرمايه  مالی  به  روند  پيدايش  و  تکامل  اين،  به  منحنی  ھا  و  سقوط  ارزھا  و  شاخصھای  سھام  و  نظاير  آنھا اشاره  کرد  و  مقاله  ای علمی در  اين  زمينه  نوشت . می  توان  سخنان  دولتمردان  کلاش  بورژوازی  را  که  تقصيرھا  را  به  گردن  سياستھای غلط  جرج  بوش  که  گويا  به  موقع  زير  بال  بانکھای  موثر  در  نظام  سرمايه  داری  را  نگرفته  است  اشاره  کرد،  می  توان  افسانه  سرائی  نمود

و...

ولی  افسانه  سرائی  کار  ما  نيست،  افشاء  گری  و  نشان  دادن  واقعيت  به  مردم  کار  ماست . ما  کارشناسان  اقتصاد  ناب  نيستيم،  کارشناسان اقتصاد  سياسی  ھستيم . ما  نتايج  اين  جنايت  عليه  بشريت  را  که  ھمه  ی  بورژوازی  در  پی  کتمان  آن  است  و  نتايج  اجتماعی  آنرا  به  مردم  نشان می  دھيم  و  از  آن  برای  آينده  بشريت  نتيجه  گيری  می  کنيم . ما  نمی  توانيم  با  نگارش  يک  مقاله علمی و  بی  طرفانه  گريبان  خود  را  از جانبگيری  رھا  کنيم . ما  جانبگير  توده  ھای  مردم  و  بويژه  زحمتکشان  و  پرولتاريا  ھستيم.

ترس  مرگ  جامعه  جھانی  سرمايه  داری  را  برداشته  است . سياست  نئو  ليبرالی  رونالد  ريگان  و  جرج  بوش  و  دارو  دسته  آنھا  در  آمريکا  و خانم  مارگارت  تاچر،  تونی  بلر،  مرکل  و  برلسکونی  و  احزاب  دموکرات  مسيحی  و  سوسيال  دموکرات  و  نظاير  آنھا  در  اروپا  با  شکست کاملی  روبرو  شده  است . بر  اساس  اين  سياست  بايد  ھمه  چيز  خصوصی  می  شد . حتی  حفظ  ناموس  عمومی  را  ھم  خصوصی  کردند . ھمه دستآوردھای  زحمتکشان  را  حتی  تا  آن  حدودی  که  خطوط  اساسی  توليد  و  نيازمنديھای  عمومی  در  دست  دولت  حتی  دولت  بورژوائی  باقی بماند،  اين  رھزنان  و  دزدان  دريائی  در  خدمت  کنسرنھا  و  بانکھا  و  بيمه  ھا  بر  باد  دادند . بزرگراھھا  خصوصی  شد،  پست  خصوصی  شد، قطار  خصوصی  شد،  ادارات  برق  و  آب  خصوصی  شدند،  ادارات  دولتی  به  صورت  شرکتھای  خصوصی  در  آمدند  . وزارت  کاريابی خصوصی  شد،  حتی  می  خواستند  وزارت  آب  اين  سرچشمه  زيست  مردم  را  خصوصی  کنند  و  بدست گانگسترھای  سرمايه  بدھند  تا  بی  توجه  به  امور  بھداشتی  و  حراست  از  جان  مردم  به  سرمايه  ھای  خويش  به  افزايند . جائی  نيست  که  دست تجاوزکار  شرکتھا  و  سرمايه  ھای  خصوصی  به  آنجا  نرسيده  باشد . شرافت  را  ھم  خصوصی  کردند . ھمين  خصوصی  طلبان  که  سياست  بانک

جھانی  و  صندوق  بين  المللی  پول  و  سازمان  تجارت  جھانی  را  در  خدمت  سرمايه  جھانی  مورد  حمايت  و  تائيد  قرار  می  دادند،  ھمين  اوباشان سرمايه  داری  که  با  دستکشھای  سفيد  و  پاپيونھای حقوق  بشر و دموکراسی و آزادی به  سوداگری  مشغول  بودند  ميليونھا  نفر  را  تا کنون  بی  خانمان  کرده  و  حقوقشان  را  نقض  کرده  اند . صدھا  ھزار  نفر  در  ثروتمندترين  کشور  جھان  يعنی  آمريکا  در  چادر  زندگی  می  کنند و  امکان  حداقل  زندگی  از  آنھا  گرفته  شده  است . سياست  جھانی  کردن  سرمايه  ھا،  ايجاد  نظم  نوين  متکی  بر  مالکيت  خصوصی  و  ترجيح سرمايه  ھای  کلان،  استقلال  اقتصادی  کشورھا  را  مورد  تجاوز  قرار  داد  و  خون  ملل  تحت  سلطه  را  به  شيشه  کرد . مگر  ھمين  رھزنان سرمايه  داری  نبودند  که  عربده  می  کشيدند دولت  سرمايه  دار  خوبی  نيست و  نتيجه  می  گرفتند  که  بايد  ھمه  چيز  را  خصوصی  کرد . مگر ھمين  سرمايه  داران  و  انديشمندان  و  رسانه  ھای  گروھی  نبودند  که  عربده  می  کشيدند رقابت  موجب  رونق  بازار  است قيمت  اجناس  را کاھش  می  دھد  و  کيفيت  آنھا  را  بھتر  می  کند  ،  مگر  ھمين  جنايتکاران  عليه  بشريت  نبودند  که  راه  را  برای  بلعيدن  سرمايه  ھای  کوچکترتوسط  کوسه  ماھيھای  بزرگتر  از  راه  سازمان  تجارت  جھانی  ھموار  می  کردند،  مگر  ھمين  دروغپردازان  نبودند  که  صندوق  بيمه  ھای بازنشستگی  را  به  حلقوم  سوداگری  و  بورسھا  ريختند  و  اندوخته  ھای  مردم  را  در  يک  قمار  بزرگ  بر  باد  دادند،  مگر  ھمين  مزوران  نبودند که  ھمه  را  تشويق  می  کردند  به  بازار  بورس  روی  آورند  و  سرمايه  ھای  اندک  خود  را  در  آنھا  بکار  اندازند  و  حتی  برای  روز  بازنشستگی قراردادھای  بيمه  عمر  منعقد  کنند  و  برای  آينده  خود  در  فکر  تامين  آتيه  باشند  زيرا  که  دولت  نمی  تواند قيم عمومی  باشد . حال  که  کار کلاھبرداری  و  رقابت  بين  خود  آنھا  به  بن  بست  رسيده  است  به  پادرميانی  دولتمردان  نياز  دارند  تا  اين  غريقھا  را  دوباره  به  ساحل  نجات برساند  و  از  غرق  شدن  و  مرگ  آنھا  جلو  گيرد . حال  ھمه  آنھا  دست  بدامان  دولت  شده  اند  که  تا  کنون  آنرا  نشانه  کمونيسم  و  سوسياليسم  میدانستند  و  در  تبليغات  گوشخراش  و  سراپا  به  دروغ  آلوده  خويش  نکوھيده  جلوه  می  دادند . در  ھمين  دوره  نظم  نوين  جھانی  و  جھانی  شدن سرمايه  بود  که  عملا  دولت  ھا  فقط  به  کارگذار  انحصارھا  و  کنسرنھا  و  سرمايه  ھای  کلان  بدل  شدند . حقوق  ابتدائی  مردم  را  به  زير  پا گذارند،  دستآوردھای  دموکراتيک  و  اجتماعی  را  لگدمال  کردند،  انسانھا  را  به  برده  ھای  مدرن  بدل  نمودند  و  شيرازه  جوامع  در  حال  رفاه  را از  ھم  پاشيدند . فقر  در  جھان  با  سرعت  سرسام  آور  در  حال  گسترش  است  و  سازمان  تغذيه  جھانی  از  شکست  برنامه  ھای  امدادگرانه  خويش سخن  می  گويد . در  اين  دوره  بود  که  دولتھا  ماھيت  خويش  را  عملا  نشان  دادند . آنھا  نشان  دادند  که  فقط  ترکيبی  از  ارتش،  پليس،  سازمان امنيت  و  قوه  قضائيه  ھستند  و  اين  ابزار  سرکوب  و  نظارت  برای  آن  است  که  شھروندان  بره  وار  با  سرھای  به  زير  انداخته  با  ترس  از  آينده ناروشن  و  مبھم  بدون  اعتراض  تا  آخرين  رمق  کار  کنند . آنھا  شيرازه  خانواده  ھا  را  که  آسايش  آنھا  را  شالوده  سياست  تبليغاتی  خويش  قرار

داده  بودند  از  ھم  دريدند.

حال  ھمين  جنايتکاران  عليه  بشريت  به  ياری  دولت  نياز  دارند  زيرا  بين  خود  نمی  توانند  به  توافق  برسند  و  مشکلات  خويش  را  حل  کنند .  دولت  بايد  زير  بال  آنھا  را  بگيرد . دولتی  که  نماينده  خود  آنھاست،  دولتی  که  دامنه  بحران  را  از  چشم  مردم  پنھان  می  کند  تا  مجموعه  نظام سرمايه  داری  را  نجات  دھد . دولت  بايد  بانکھای  ورشکسته  را  از  پول  ماليات  مردم  بخرد  و  نجات  دھد . حال  سخن  از  خصوصی  سازی نيست،  حال  کسی  نمی  گويد  که  مسئوليت  ورشکستگان  به  تقصير  به  گردن  خودشان  است  و  چشمشان  کور،  خود  ببينند  که  چگونه  نجات  می يابند،  حال  کسی  نمی  گويد  اين  ورشکستگان  به  تقصير  را  بايد  محاکمه  کرد  و  ثروتھای  آنھا  را  به  نفع  عموم  مصادره  کرد  بر  عکس  می  گويند

بايد  ھمه  وامھا،  مطالبات،  طلبکاريھا،  کثافتکاريھا  را  عمومی  کرد . بايد  عام  به  خاص  کمک  کند . بايد  ميليونھا  مردم  صدمه  ديده  به  سرمايه داران  و  نظام  سرمايه  داری  کمک  کنند  تا  دوباره  روی  پای  خودش  بايستد  و  پدر  مردم  را  ازنو  در  آورد.

سرمايه  داران  به  دولت  روی  آورده  اند  تا  ويرانی  و  زمين  سوخته  ايکه  از  خود  باقی  گذارده  اند  با  ثروت  عمومی  ترميم  شود  و  امکان  بقا  پيدا کنند . وقتی  اين  امکان  توسط  دولتھای  دست  نشانده  سرمايه  داران  بوجود  آمد  دوباره  روز  از  نو  روزی  از  نو . آنوقت  مجددا  بلندگوھای از  نظر  سياسی  رقابت  امپرياليستھا  تشديد  می  شود . ساير  امپرياليستھا  که  تا  کنون  بايد  يوغ  اقتصادی  آمريکا  را  تحمل  می  کردند  و  سرکردگی دلار  را  می  پذيرفتند  در  پی  آن  ھستند  که  امپراتوری  امپرياليسم  آمريکا  را  سرنگون  کرده  و  وی  را  مجبور  کنند  تا  به  نظم  نوينی  که  بنفع  واحد پول  يورو  است  در  جھان  تن  در  دھد . آنھا  خواھان  يک  نظام  جديد  پولی  نظير برتن  وودز ھستند  که  امپرياليسم  آمريکا  را  از  سکوی  مقام اولی  پائين  بکشد . امپرياليسم  آمريکا  ولی  می  خواھد  با  انتقال  خسارات  خود  بر  دوش  اروپائی  ھا  و  ساير  ممالک  جھان  به  اين  بھانه  که  نجات آمريکا  نجات  جھان  و  نجات  سرمايه  مالی  است  دست  اروپائی  ھا  را  تا  آنجا  کع  مقدور  است  بند  کند  و  از  زير  بار  اين  فشار  خلاصی  يابد . اين است  که  تضاد  ميان  امپرياليستھا  تشديد  می  گردد  و  ھر  کدام  بدنبال  نجات  وضعيت  ملی  خويش  بر  می  آيند  و  در  اين  قمار  بزرگ  تلاش  می کنند  گليم  خويش  را  از  آب  بيرون  کشند . کشور  ايسلند  در  اين  قمار  بزرگ  بازی  را  باخته  و  به  کشوری  مقروض  و  ورشکسته  بدل  شده  است.

خطر  ورشکستگی  رومانی،  مجارستان،  لھستان  و  پاره  ای  ممالک  اروپای  شرقی  را  تھديد  می  کند . وضعيت  اسپانيا  که  در  صنايع  آمريکا سرمايه  گذاری  کرده  است  متزلزل  شده  است . انگلستان  پس  ازآمريکا  بدترين  وضعيت  را  دارد.

بحران  مالی  به  بحران  صنعتی  و  بحران  عمومی  سرمايه  داری  می  انجامد  و  اعتبارات  غير  قابل  وصول  از  سرمايه  گذاری  جلوگيری  می  کند و  توليد  کارخانه  ھا  کاھش  می  يابد  و  بيکاری  ھمه  جا  را  می  گيرد.

ممالکی  که  در  اين  مدت  مورد  محاصره  اقتصادی  آمريکا  بودند  و  به  سازمان  تجارت  جھانی  نپيوسته  بودند  نظير  روسيه  و  ايران  و  سوريه  و کره  شمالی  و  کوبا  از  اين  ضربه  اقتصادی  کمتر  صدمه  می  بينند . چين  و  ھند  و  برزيل  توانسته  اند  سرمايه  ھای  کلانی  ذخيره  کنند  و  سخن  بر سر  آنست  که  بازارھای  بورس  را  با  سرمايه  آنھا  نجات  دھند  ولی  آنھا  حاضر  نيستند  به  سادگی  و  بدون  کسب  امتيازات  فراوان  به  زير  بار بروند . بی  مايه  فطير  است . خطری  که  از  آن  صحبت  می  شود  سقوط  سھام  بورس  است  و  دولت  چين  و  ممالک  عربی  کرانه  خليج  فارس قادرند  به  سھام  ارزانقيمت  دست  پيدا  کنند  و  کنترل  توليدات  و  فن  آوری  مدرن  را  در  اروپا  و  آمريکا  به  کف  گيرند . بازارھای  بورس  از  اين يورش  مالی  می  ترسند . دولتھا  در  پی  آنند  که  برای  حفظ  صنايع  ملی  راه  و  چاره  ھای  قانونی  پيدا  کنند.

امپرياليسم  آمريکا  در  مقابل  ويرانه  ای  قرار  دارد  که  سياست  جرج  بوش  در  خاورميانه  از  خود  باقی  گذارده  است . مسئله  حمله  به  ايران  به امر  دوری  بدل  شده  است  و  اين  شرايط  جھانی  جمھوری  اسلامی  ايران  را  تقويت  می  کند . وضعيت  اسرائيل  وخيم  و  وخيمتر  می  گردد  زيرا اين  کشور  تنھا  از  پول  آمريکائيھا  زندگی  می  کند . تحولات  خاور  ميانه  به  جھتی  سير  می  کند  که  عکس  سياستی  است  که  جرج  بوش  وعده تحقق  آنرا  می  داد . قفقاز  به  ميدان  تاخت  و  تاز  امپرياليسم  روس  بدل  خواھد  شد  و  بر  اساس  تناسب  قوای  جديد  در  جھان  بايد  تعادل  جديدی برقرار  شود . پای  امپرياليست  آمريکا  در  آسيای  ميانه  می  شکند . محاصره  چين  شکاف  بر  می  دارد . گاری  استراتژی  جنگ  پيشگيرانه ومبارزه  عليه تروريسم به  گل  می  نشيند.

اين  تازه  آغاز  کار  است . خطر  افزايش  بيکاری  موجب  ترس  مردم  و  سرمايه  داران  است . سرمايه  داران  می  کوشند  با  قوانين  غلاظ  و  شداد  و کنترل  و  سانسور  و  جعل  اخبار  جريانھا  و  محافل  دست  راستی  را  تقويت  کنند  تا  از  اين  جريانھای  ضربتی  برای  سرکوب  جنبشھای  در  پيش و  اوج  گيرنده  کارگری  استفاده  کنند . ميدان  جديدی  برای  تشديد  مبارزه  طبقاتی  باز  شده  است . بايد  رويزيونيستھا  را  که  به  عنوان  آتش  نشانی انقلاب  از  راه  می  رسند  به  شدت  افشاء  کرد  و  طبقه  کارگر  را  با  روحيه  انقلابی  و  ضد  سرمايه  داری  تربيت  نمود . شکست  مجدد  جنبش کمونيستی  موجب  می  شود  که  سرمايه  داری  از  دريائی  مملو  از  خون  و  گوشت  دوباره  بيرون  بيايد  و  خود  برای  جنايت  ديگری  عليه  بشريت آماده  گرداند . بحران  را  فقط  می  تواند  يک  انقلاب  سوسياليستی  به  پايان  برساند  که  کمترين  قربانی  را  برای  مردم  در  بر  دارد.

 

منبع: توفان شماره ١٠۵ آذر ماه ١٣٨٧
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
توفان:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.