شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ -  ۷ اوت ۲۰۲۰سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

آیا آمریکا و وشرکاء به ایران حمله خواهند کرد؟

عباس رحمتی

چندین سال است که رژیم فاشیستی آخوندی اروپائیان رابخاطر غنی سازی اورانیوم وساختن بمب اتم وپیش بردن کارهای تروریستی اش بخود مشغول کرده است , درحال حاضر هم پس از گذشت چندین سا ل وبازیهائی که رژیم برای غنی سازی اورانیوم درآورده خلاصه آنها طرح جدیدی را با کمک آمریکائی ها پیش کشیده اند مبنی براینکه رزیم باید غنی سازی را درخاک روسیه انجام دهد ودرصورت نیازسوخت هسته ای آنرا از روسیه دریا فت کند.
تاچند وقت پیش رژیم خودرا به نفهمی زده بود یعنی انیکه ما نمیدانیم چه مبگوئید!حال که فشارهای آمریکا واروپا روی رژیم زیاد شده است اعلام کرده است ما نظرات روسیه را مورد بررسی قرارمیدهیم از طرفی سخنگوی کاخ سفید |آقای "اورلی "اعلام کرده: رژیم ایران مگر در روئیا هایش غنی سازی را درایران ببیند وگرنه بازی با دم شیرکردن خطر ناک است.وباید عواقب این بازی را جلوتر ارزیابی کند.
اولاً باید پرسید خسارات بازی با دم شیر را چه کسی باید بپردازد ؟ ثانیاًَ باید این سوال  را از ارو پائیان کرد که چرا سالها با این رژیم لاسهای سیاسی واقتصادی  زده اید ؟ باید پرسید مگر شما نمیداند که این رژیم 18 سال بدور از چشم سازمانهای بین المللی به غنی سازی اورانیوم پرداخته است ؟با انیکه  این  رژیم عضو<ان/پی/تی>است غیر قانونی به غنی سازی  پرداخته وقانونا" میباید
پرونده اتمی  بلادرنگ به شورای امنیت بین الملل فرستا ده میشد .ولی سالها ست  که دراین امر تاخیر صورت گرفته است .مشخص است که جز یک رابطه  اقتصادی چه میتواند باشد؟یعنی اروپائیان برای رژیم توتالیتر آخوندی وقت  خریده حال هم با کمک خودرژیم این کار را انجام میدهد و با قرارداد های خانمانسوزی که رژیم با آنها بسته است (هر ساله هم رو به افزایش است) که خود نشان از همکاری های لازم ازدوطرف دارد .با این حساب آنها تاکنون تمایلی  برای فرستادن  پرونده اتمی رژیم به شورای امنییت  نشان نداده است .
با چنین بزخودرها ئی از طرف اروپا و حمایتهای  بیدریغ وپیو سته آنها از آخوندها  رژیم را  هارتر کرده است .با فشارهای آمریکا سیاستهای اروپا تغییر مختصری کرده ولی ناگهان بدون مقدمه قرارداد پاریس (معروف به معاهده پاریس) ر الغو کرده وپلمپ"اصفها ن" را شکسته واعلام کرد که ما غنی سازی اورانیوم را از سر میگیریم وهیچ تعهدی به قراردادهای پاریس  نداریم .درتاریخ 9 ژانویه پلمپ نطنز راشکسته وبه تحیقیقات غنی سازی ادامه داده که خود اعتراض های تمامی کشورهای صنعتی  اروپا وآسیا را به همراه داشته تا جائی که تونی بلر  اعلام کرده :زمان آن رسیده که بردن ایران به شورای امنیت مورد مطالعه قرار گیرد وی گفت اقدام ایران به ازسرگیری تحقیقات سوخت اتمی زنگ خطری است واقعی وجدی.
سیا ست خارجی  رژیم در رابطه با انرژی هسته ای
رژیم فاشیستی آخوندی از مسئله هسته ای بیشترین استفاده را میبرد  بدین معنی  که یکی به میخ میزند یکی به نعل وهر با رسود سیاسی اش را میبرد وبااین کار برای خود زمان میخرد .از یکطرف از حربه گاز ونفت کمک میگیرد چون هم اروپائیان و چین وروسیه به این دو ماده حیاتی نیازمبرم دارند بهمین دلیل ازطرف دیگرقولهائی به اروپا میدهد وامتیازهایش را میگیرد وپس از مدتی باز بطرف چین یا روسیه میرود!به همین خاطر علاوه بر قراردادهای قبلی گاز با چین اخیرا"قراردادئی 25 ساله امضاء کرده است که 34 درصد ارزانترازقیمت معمولی دربازار است .

همینطور خرید اخیر موشکها ی دور برد" کروز" از روسیه که میتواند با کمی تغییر اروپا واسرائیل را مورد هدف دهد .با انکه رژیم دراکتبر2003 متعهد شده بودکه غنی سازی را بحالت تعلیق درآورد ولی درژانویه 2006 تصمیم میگیرد تحقیقات غنی سازی را سرگیرد .واز طرفی از روسیه خواسته که لغو قرارداد بوشهر راتکمیل کند تا راجع به طرح جدید پیشنهادی جواب دهد (غنی سازی در روسیه) لبته این روزها روسیه باز به موضع آمریکا نزدیک شده اگر بر خورد ی سیاسی نبا شد!درواقع رزیم بعد از انیکه کشورهای بزرگ صنعتی پرونده اتمی اش را برای فردستادن به شورای امنییت آماده کردند(چین وروسیه رای ممتنع دادها ند) حاضر شد که غنی سازی را باز بحالت تعلیق  درآورد .حال که رزیم شروع به کارکردن درراستای بمب اتم کرده است حال با کدام پشت گرمی است؟ باانیکه پنج کشور عضو دائمی شورای امنییت یک بیانیه مشترک داده اند (چین  میگفت هر کشوری جداگانه بیانیه دهد!).رژیم روی چند مورد است که دست به چنین یاغیگری زده است

ضعیف شدن آمریکا درعراق 2-پیروزی شیعیان درعراق 3 -حفظ فاصله بین اروپاوآمریکا 4 -قالب ان/ پی/تی  وباقی ماندن نیاز های کشورها بصورت سابق یعنی انکه چین وهند به نفت وگاز ایران نیاز مند است.وحالا هم احتمالا"اوکی رااز این کشورها را گرفته است که چنین عریان به کارغنی سازی می پردازد.
برای رژیم در هیچ مقطعه ای منافع مردم مطرح نبوده ونیست با شگردها ی  عوامفریبانه همیشه با این روشها سرفصلهای حساسی را از سر گذرانده وزمان را با سرمایه های مردم برای حفظ بقای خود خریده است . پیش برد انرژی هسته ای برای ساختن بمب اتم است ونه تولید انرژی برای مردم  ساخت بمب اتم  برای رژیم از نان شب  برایش  واجب تر است!
در گزارش گاردین نشان میدهد که" رژیم با خرید موشکها ی دوربرد" بالستیک" وساخت موشک شهاب 3 نشان داد که انرژی  هسته ای پوششی بوده است برای غنی سازی اورانیوم وساخت بمب اتم" .  درواقع بمب اتم  با سرنوشت رژیم گره خورده است  برای این مسئله  سرمایه گذا ری هنگقتی کرده است ومیگویند کسی حق دخالت درامورات ماراندارد.برای پیشبرد اتم سازی صدور تروریست را گسترش میدهد/کمک به تروریست کمک به حزب الله لبنان  وجهاد اسلامی (حماس )  / دخالت در عراق وکمک به تروریست /کمک به سوریه  و....همه  درهمین  رابطه  است.

فعالیتها ی اتمی رژیم آنقدر پیشرفته است که اتحادیه اروپا یک  بیا نیه ای  ضمن محکوم کردن  اظهارات  احمدی نژاد  خواستار  توقف تمام فعا لییتها ی هسته ای شد. رهبر جمهوریخواهان "بیل فریست "در سنای آمریکا گفت :همه تلاشها برای متوقف کردن برنامه  هسته ای ایران بی حاصل است واگر بسرعت اقدام نکنیم با بحران هسته ای مواجه خواهیم شد ماباید از مذاکرات آژانس بین المللی حما یت  کنیم .اما بررسی راهها ی دیگری نیز نیاز است .(ازلس آنجلس تایمز).
هرروز که میگذرد مواضع اروپا به آمریکا نزدیکتر میشود بطو ریکه وزارتخارجه فرانسه هم درنوامبر2005 توافق کرده که رژیم به تعلیق همه فعالیتهای 2004مربوط به غنی سازی وبازپردازش اورانیم وفادار بماند.توافقی که شامل سانتریفوژهاو تحقیقا ت نیز میشود. و بیانیه ای که اتحادیه اروپادربارهء مو ضوع هسته ای رژیم داده است حاکی از این است که این حلقه هر لحظه تنگتر خواهد شد .مسدود کردن حسابهای دوشرکت  اتمی "نوین وانژری مصباح" دررابطه با همین فشارهاست. سیاست داخلی رژیم در رابطه با بمب اتم
از نظر داخلی رژیم کما فی السابق بنا را بر سر کوب  عریان گذاشته است آوردن احمدی نژاد وتیر خلا ص زدن به هرمخا لفی  خود اختناق شدید داخلی است رئیس جمهور ولایت فقیه بایدسه کار را خوب انجام دهد  1-سرکوب داخلی /اگر به کا بینه احمدی نژاد نگاه کنید متوجه میشوید که ولا یت فقیه بی مورد هم وی را بر نگزیده است .گماردن پاسداران مکتبی وشکنجه گران مکتبی (مثل وزیر اطلاعات وکشور)درکابینه خود وتعویض بیشتر استانداران وگماردن اعضای باند مکتبیها/وانتخاب پور محمدی (وزیرکشور) بعنوان معاون فرمانده کل قو توسط خامنه ای و.... تمامی نشان از آمادگی رژیم از عواقب بمب اتم دارد که از هم اکنون پیش بینی های لازم را کرده است
2 تحریک اسرائیل - ازآنجا ئیکه رژیمهای  توتالیتر برنامه ای جز سرکوب برای سازندگی ندارند لذا  درآشوب وسرکوب وآنارشی زندگی میکنند. رژیم قصد دارد کشور را در یک جنگ با اسرائیل فرو برد واین کار را با شعار دولت میمرد /شازش نمی پذیرد!وجنگ نعمت است  وواقع میخواهد سیاستهای خمینی را در قرن 21 پیش ببرد واز حال کمربند ها را محکم  میکند** وبا مظلو م نمائی  احسات مسلمانان جهان راتحریک میکنند.

3- نابو دکردن خودیها ی مخا لف سیستم/  بدین معنی کسانی که با سیاست اتمی رژیم مخا لفت کند از بین ببرند  ازنمو نه هایش سرنگون  کردن دو هوا پیمائی است که اخیرا"در تهران سرنگون شد که اولی  18 فرمانده سپاه بهمراه داشت (منطقه  توحید تهران) ودومی 14 نفر عضو سپاه که آخرین فرمانده از بقایای قدیمی ها درآن بود (کاظمی).میگویند یکی از وظایف احمدی نژادنابودی آنها ست. با حرفهائی که احمدی نژاد برعلیه اسرائیل زده است نه تنها  اسرائیلی ها را بلکه تقریبا"تمام دنیارابه موضع گیری واداشته است.
اسرائیلیها بار رفتن شارون (که قطعی است ) نتانیا هو رهبر حزب "لیکود"  شانس بیشتری از سایرین برای نخست وزیری اسرائیل  رادارد.که موضع آنها برای حمله به ایران را تقویت میکند البته احتمال حمله مستقیم  نه ازطر ف اسرائیل که این بار با کمک" ناتو" وفشار ها ی آمریکااست . حال سوال این است که با اینکه آمریکا میداندایران در صدور تروریست حرف اول را میزند ودربیشتر جاها رد پایش دیده شده است , چراتاکنون هیچ اقدامی علیه رژیم نکردهاست؟

آمریکاوشرکاء به ایران حمله خواهند کرد؟
آمریکا قصد دارد که از طریق اروپا فشار را بر ایران بیشتر کند تا پرونده رژیم به شورای امنیت فرستا ده شود.کریستین ساینس مونیتورنوشت :اگر مذاکرات هسته ای با شکست روبرو شود پرونده رژیم به شورای امنیت ارجاع میشود ,درواقع میتوان گفت آمریکا وشرکا یش نیمی از راه را طی کرده اند حتی اخیرا"روسیه اعلام کرد که اگر ایران به غنی ساز ی اورانیوم ادامه دهد باید پرونده اش به شورای امنیت برود ! دوست بلازی وزیرخارجه فرانسه ووزیران خارجه آلمان وانگلستان با خاویرسولانا در یک جلسه فوق العاده اعلام کردند(برلین) که مذاکرات با ایران به بن بست رسیده است.وپرونده ایران به شورای امنیت میرود ولی مذاکرات با آژانس بین المللی ادامه پیدا خواهد کرد.(چین هنوز تردید داردونمی خواهد درمقابل یک غیر اروپائی قرار گیرد)
با گزارشها ئی که اخیرا"درهفته گذشته از روزنامه ها ی" تاگس اشپیگل" (آلمان) و"الاهرام مصر"و"آخشام ترکیه" چاپ شد نشاندهنده این است که آمریکا قصد دارد از طریق ترکیه واستفاده از پایگاههای هوائی آنها به تا سیسات  اتمی رژیم حمله هائی را امتحان کند که در همین رابطه با تر کیه گفتگو هائی داشته است .ولی آیا با اولین موشکی که بطرف ایران پرتاپ شود مردم به طرف رژیم خواهند رفت ؟یا اینکه شهرها را ترک نخواهند کرد ورژیم به حل مسئله داخلی اش دست نیافته است ؟ آیا در بعضی از کشورها ی مسلما ن نشین به حمایت ار رژیم بر نخواهند خواست ؟وخلاصه انیکه آیا دمکراسی با بمب  یا موشک هائی که بر سر مردم فرود میآید خواهد آمد ؟وآیا های دیگر ؟ ...؟...

دربحثهای دیگر دراین مورد خواهیم نوشت.

--------------------------

-بعنوان نمو نه رژیم در یکی از روستاها ی  اطراف رود بار که 400 نفر سکو.نت دارند 4000 نارنجک وسلاحهای دیگر آماده کرده است
**زژیم وسران سپاه میخواهند تمامی مخالفین خودی وغیر خودی را از بین ببردتا بتوانند بمب اتم رابسازد


 


  

1- 


 


  


 


  

*

منبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
عباس رحمتی:[تاریخ ارسال: 16 Jan 2006]  [ارسال‌کننده: N. Roshan]  [ nimaroshan@hotmail.com ]  
رژيم جنايتکارو وابسته به امپريا ليست جمهوری اسلامی که بوسيله امپريا ليستها و حکومت پرست نژاد و ضد انسانی اسرائيل به قدرت رسيده در طول اين ۲۷ سال وظايف خود را در خدمت به امپريا ليست با تامين انرژی و صدور نفت و با بستن قرارداد های استثماری وضد مردمی با انها و مبادله غير مستقيم ان با صادارت وخدمات از کشورهای امپريا ليستی از جمله خريد اسلحه ( در دوران ۸ سال جنگ ضد خلقی ايران و عراق رژيم ۸۰ بيليون دلار اسلحه تنها از اسرائل خريد) همراه با سرکوب نيروهای انقلابی .کارگران وزحمتکشان جامعه که خواست امپرياليسها است بنحو احسن انجام داده و ميدهد. نبايد فريب اين شعارهای ابگی ضد امپريا ليستی وضد صهيونيستی ادمکشان حاکم بر ايران را خورد. اين مزدوران در طول ۲۷ سال گذشته عمر ننگينشان حتی يک تير هم بسوی اربابان خود شيليک نکرده اند چه رسد باينکه عده ای ساده انديش فکر ميکنند و ميگويند امکان دارد که احمدی نژاد اين جنايتکار تير خلاص زن و مزدور امپريا ليست قصد دارد تاسيسات نظامی امريکا و اسرائيل را مورد حمله قرار دهد۱.درعوض امپريا ليستها به پاس قدرشناسی از خدمات ۲۷ سال گذشته رژيم مزدور خود دو جمهوری اسلامی ديگر را جانشين دشمنان سابق رژيم در دو طرف مرزهايش کردند!.اين جنايتکاران عمامه بسر برای ماندن در قدرت نه تنها از خير سلاح اتمی که تکنولوژی انرا خود امپريا ليستها و اسرائيل به انها داده اند ميگذرند بلکه حاضرند بيضه اسلام هم قربانی کنند.فقط تنها وقتی امپرياليست جهانی بسر کردگی امريکا در يافت کند که حکومت ملايان دست نشانده اش از سوی مردم در شرف سرنگونی است انوقت است که با همکاری کشورهای هم پيمان از سرنگونی رژيم ملايان توسط مردم جلوگيری و خود ايتکار سرنگونی را بدست ميگيرد و رژيم دست نشانده ديگری را به قدرت خواهد نشاند. بنا براين تا ان زمان امپرياليست نه قصد محاصره اقتصادی و نه حمله به رژيم وابسته و گوش بفرمان خود را خواهد داشت.   

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.