سازمان ها و نهاد های سياسی

 *  انديشه و پيکار
 *  اشرف دهقاني

 *  چريکهاي فدايي خلق    
 *  حزب سبز ها    
 *  خود رهاگران    

 *  سازمان فدائیان - (اقلیت)    
 *  سازمان موحدين آزاديخواه ايران - سما    
 *  سازمان مجاهدين خلق    
 *  سازمان مشروطه خواهان - خط مقدم    
 *  سازمان نگهبانان ایران جاویدومشروطه خواهان ایران پادشاهی    
 *  سازمان چريکهاي فدايي خلق    
 *  سازمان کارگران انقلابي - راه کارگر    
 *  سازمان انقلابي زحمتکشان کردستان    
 *  سازمان اتحاد فداييان کمونيست    
 *  سازمان اتحاد فداييان خلق    
 *  سازمان رستاخيز    

 *  کمونيست امروز    
 *  کومه له    
 *  کانون نويسندگان ايران - در تبعيد    
 *  کانون زندانيان سياسي  - درتبعيد    

 *  ملي مذهبي    
 *  چريکهاي فدايي خلق    
 *  همبستگي با پناهندگان ايراني