05/06/2023

انقلاب علیه حاکمیتهای مستبد و دیکتاتور اجتناب ناپذیر است – پ.د.اف

انقلاب به خصوص در حاکمیتهای مستبد و دیکتاتوری همچون حکومت اسلامی ایران، اجتناب ناپذیر است. بنابراین، چه بخواهیم و چه نخواهیم انقلاب راه خود را پیدا می کند و برای طی این راه سخت و دشوار، نه از کسی اجازه می گیرد و نه با قدرت کسی و جریان از حرکت باز می ماند ….

انقلاب علیه حاکمیتهای مستبد و دیکتاتور اجتناب ناپذیر است – پ.د.اف