05/06/2023

مسئولیت جان همه زندانیان اوین بر عهده خامنه ای جلاد و جمهوری جنایتکار اسلامی است

معماران آتش سوزی و فاجعه بزرگ سینما رکس آبادان در چهل و چهار سال قبل اکنون و در اوج استیصال توطئه و فاجعه دیگری را علیه زندانیان سیاسی و عادی در زندان اوین سازماندهی کرده اند. جان همه زندانیان در خطر است. این فاجعه پرونده جلادیت خامنه ای و همه جنایتکاران جمهوری اسلامی را در آستانه سقو ط شان سنگین تر میکند. محاکمه خامنه ای و همکارانش نزدیک است.

مردم آزاده به همراه خانواده زندانیان برای نجات عزیزان اسیر دست این رژيم سفاک خود را به اطراف اوین رسانده اند. زندانیان به فوریت باید آزاد شوند و از این توطئه نجات پیداکنند .‌تردیدی نیست، این واقعه خشم و نفرت مردم را برای به گور سپردن جمهوری اسلامی صد چندان میکند. جمهوری اسلامی مرگت فرارسیده و راه دیگری ندارید.