07/06/2023

عروج انقلاب زنان و مردم در چهلمین روز یاد مهسای محبوب جهان

فشار شدید بر خانواده مهسای قلب جهان، بستن ورودی و خروجی برسقز آغازگر انقلاب ، راه بندان بر آرامستان آیچی حماسه ساز، یک به یک شکست خورده و ناکام ماندند. زنان و مردان و جوانان سقز و شهرهای همجوارو از سراسر ایران خروشیدند. با جسارت و اراده انقلابی همه موانع را کنار زدند.سرود خوانان برمزار ژینا، مهسای نماد قیام علیه زور و ستم و تبعیض و آپارتاید جنسیتی متینگ و مارش دهها هزار نفری چهلمین روز درگذشت دختر جهان بر صفحه تاریخ تحولات بزرگ حک کردند. امواج خروشانی که در چهارم آبان ١٤٠١ در سقز و ١٥٠ شهر سراسر ایران،

رحمان حسین زاده

فشار شدید بر خانواده مهسای قلب جهان، بستن ورودی و خروجی برسقز آغازگر انقلاب ، راه بندان بر آرامستان آیچی حماسه ساز، یک به یک شکست خورده و ناکام ماندند. زنان و مردان و جوانان سقز و شهرهای همجوارو از سراسر ایران خروشیدند. با جسارت و اراده انقلابی همه موانع را کنار زدند.سرود خوانان برمزار ژینا، مهسای نماد قیام علیه زور و ستم و تبعیض و آپارتاید جنسیتی متینگ و مارش دهها هزار نفری چهلمین روز درگذشت دختر جهان بر صفحه تاریخ تحولات بزرگ حک کردند. امواج خروشانی که در چهارم آبان ١٤٠١ در سقز و ١٥٠ شهر سراسر ایران، در دهها دانشگاه  و مدارس و مراکز کار و محلات و در تعداد زیادی از شهرهای بزرگ در خارج کشور، ودر کشورهای غربی اتفاق افتاد، اوجگیری خروش انقلاب زنان و مردان و کارگران و  نسل جوان در ایران علیه یکی از هارترین رژیمهای کاپیتالیستی معاصر جهان است. چهل روزی که به مارش بزرگ آیچی سقز رسید، هر چهل روز و هر لحظه اش ، صحنه های درخشان ابتکارات انقلابی و مسیر پرنبرد یک انقلاب بزرگ اجتماعی است. تحول انقلابی جاری صرفأ به یک تحول سیاسی ساده و جابجایی حاکمیت سیاسی در بالا اکتفا نمیکند، تحول ریشه ای و دگرگونی اساسی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را چشم انداز خود قرار داده است.  چهل و دو روز گذشته هر لحظه اش تکوین انقلاب اجتماعی بنیان برافکن و ضد سرمایه داری را با برجستگی نشان میدهد. انقلاب جاری خواهان تغییرریشه ای با سرنگونی جمهوری اسلامی متوقف نمیشود، ساقط کردن کل سیستم استثمارگر سرمایه داری در ایران را در چشم انداز دارد. طبقه کارگرو کمونیستها در ایران در مسیر سازماندهی انقلاب کارگری گام برمیدارند.

زنده باد انقلاب کارگری

*** 

مهسا امینی (ژینا) ، دختر جهان

ننگ جهالت و تفرقه افکنی ناسیونالیسم ایرانی و کرد

وقتی که جنایتکاران اسلامی ژینای عزیز، مهسا امینی را به قتل رساندند، بسرعت و از همان لحظه‌ اول و در آن دیر وقت شب جمعه ۴۰ روز قبل در مقابل بیمارستان کسرای تهران خشم مردم معترض و زنان و نسل جوان جسور در تهران فوران کرد. فردای آن روز در آرامستان آیچی سقز در متینگی بزرگ هزاران نفر ژینای عزیز را بدرقه کردند. به این ترتیب پایه های همبستگی مبارزاتی مردم مبارز در سراسر ایران تحکیم شد و اکنون چهل شبانه روز است، ابعاد متنوعی از اعتراض و اعتصاب و ابتکارات مبارزاتی خروش انقلابی مردم در سراسر کشور، سران جمهوری اسلامی و تمامی پیکره این رژیم سفاک را به لرزه در آورده است.

شروع و تداوم اعتراضات رادیکال و انقلابی، اما ناسیونالیسم ایرانی و ناسیونالیسم کرد را هم به شدت ترساند. از همان آغاز با تقسیم بندی وارونه، مهسا، “دختر ایران” و “دختر کرد” در فکر ایجاد تفرقه و مانع تراشی درمقابل همبستگی وسیع و رادیکال و عمیق خروش انقلابی جاری بودند. در پشت نگرش و سیاست و مصلحت جاهلانه ناسیونالیستی نمیخواهند بپذیرند، مردم خشمگين در سراسر ایران و کردستان و اکنون جهان، بدون کوچکترین توجهی به هویت سازی کاذب “ایرانی و یا کرد” و قبل از هر چیز از اینکه یک انسان ،تحت حاکمیت سیاه اسلامی و اساسأ به دلیل دختر و زن بودن و به بهانه، رعایت نشدن حجاب اسلامی عصر حجری اسلامی که با ظالمانه ترین شیوه جانش را گرفتند، به خروش در آمدهاند. این خروش جهانی و سراسری که همه قید و بندهای ملی و محلی را دفن کرده ، سران ناسیونالیسم ایرانی و کرد را هم هراسان کرده و تفرقه اندازی در بین مبارزات مردم سراسر ایران و کردستان را ، با پناه بردن به خط کشی‌های وارونه و دسته بندی ملی

در دستور کار خود قرا داده اند. تبلیغات و فراخوان‌های جریانات مرتجع ناسیونالیست برای فردا چهارشنبه‌ ۲۶ اکتبر و برای گرامیداشت چهلمین روز درگذشت ژینای عزیز و از جمله فراخوان مرکز همکاری احزاب ناسیونالیست کرد نمونه مشمئز کننده این تفرقه اندازی ضد انسانی است. تسلط منافع و بزنس ملی گرایی و خرافه ناسیونالیستی بر فکر و عمل آنها، این تشخیص ساده را از آن‌ها گرفته، که گرامیداشت یاد ژینای عزیز، اکنون ابعاد جهانی و در ایران نیز ابعاد بشدت سراسری دارد. در جهان و در سراسر ایران به احترام وی و جنبش عظیمی که به راه افتاده مردم بپا میخیزند، خیابانها و پارکها و….را به نام او اسم گذاری میکنند و به تصویر وی مزین میکنند. اینها نمی فهمند اکنون مهسا امينی(ژینا) به انسانیت و آزادیخواهی بی‌مرز در جهان تعلق دارد. ژینای عزیز، مهسای جوان اکنون و در آینده هم دختر جهان است.

نام و یاد عزیزش همیشه گرامی است.

۲۵ اکتبر ۲۰۲۲