07/06/2023

فراخوان به اعتصاب عمومی در سراسر کشور- در حمایت از مردم کردستان

پنجشنبه ۳ آذر فراخوان به اعتصاب عمومی در سراسر کشور- در حمایت از مردم کردستان

16 ساعت پیش 

مردم آزاده و انقلابی در سراسر کشور

یک هفته است جمهوری اسلامی علیه مردم کردستان دست به یورش وحشیانه ای زده است. ابلهان حاکم تصور میکنند با این جنایات میتوانند این سنگر مستحکم انقلاب را در هم شکنند و انقلاب مردم در سراسر کشور را عقب برانند. باید در سراسر کشور به یاری مردم کردستان برخاست.

در طول چند روز گذشته دهها نفر در شهرهای کردستان به قتل رسیده، صدها نفر مجروح شده و تعداد زیادی دستگیر شده اند. جنایتکاران حتی به خانه های مردم و صف نانوایی ها نیز شلیک کرده اند. اما مردم کردستان علیرغم همه این سرکوب ها و حضور گسترده نیروهای سرکوب، همچنان با اعتصاب عمومی و تجمعات خیابانی و مراسم های هزاران نفره به مبارزه جانانه خود علیه حکومت تبهکار اسلامی ادامه میدهند. مردم آزاده در شهرهای دیگر کشور نیز به اشکال مختلف به حمایت از مردم کردستان برخاسته اند و اعلام کرده اند که کردستان تنها نیست. این همبستگی ها را با دست زدن به اعتصاب عمومی در سراسر کشور به اوج خود برسانیم.

ما همه مردم ایران، کارگران مراکز صنعتی و خدماتی، دانشجویان و دانش آموزان، معلمان، مغازه داران و بازاریان و کارکنان کلیه ادارات را فرامیخوانیم که روز پنجشنبه سوم آذر با دست زدن به اعتصاب عمومی و سراسری، و همزمان با تجمعات و تظاهرات های گسترده، همبستگی مان را با مردم بپاخاسته کردستان اعلام کنیم و انقلاب را با تمام قوا تقویت کنیم.

انقلاب سنگرهای مهمی را در دو ماه گذشته تسخیر کرده و دستاوردهای عظیمی به همراه داشته است. باید آنرا به پیروزی قطعی برسانیم. جنایات گسترده حکومت و‌ سیاستهای تفرقه افکنانه و انواع توطئه های آن تاکنون شکست خورده و سران حکومت و نیروهای سرکوب را مستاصل کرده است. وقت پیشروی های بزرگتر فرارسیده است.

روز سوم آذر در پشتیبانی از مردم کردستان، اعتصابات را همه جا شروع کنیم و نشان دهیم که کردستان تنها نیست و برای سرنگونی حکومت اسلامی همه با هم هستیم، به یاری یکدیگر برمیخیزیم و انقلابمان را به پیروزی میرسانیم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱ آذر ۱۴۰۱ ، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲

https://wpiranfa.com/?p=47222