07/06/2023

حکومت بچه‌کش نمی‌خوایم نمی‌خوایم!

حکومت بچه‌کش نمی‌خوایم نمی‌خوایم! – متن کامل – پ.د.اف

bahram.rehmani@gmail.com

 دیگر هیچ قدرتی نمی‌تواند جلو پیشروی این توفان خروشان را بگیرد، پس حکومت اسلامی ایران، هیچ راه دیگری جز نابودی و سرنگونی ندارد.

به قول ناظم حکمت شاعر نامی ترکیه:

دنیا را بهکودکان بدهیم

دنیا را بهکودکان بدهیم،

حداقل برای یک روز

بدهیم مانند بالونی رنگارنگ

بازی کنند، بازی کنند،

آواز سر دهند در میان ستارگان

دنیا را بهکودکان بدهیم،

بدهیم مانند یک سیب بزرگ

مانند یک تافتون گرم.

چیزی نیست یک روز،

دنیا را بهکودکان بدهیم

حداقل برای یک روز

تا دنیا، دوستی را درک کند.

کودکان،
دنیا را از دست ما خواهند گرفت

و درختان ابدی خواهند کاشت!

(ناظم حکمت، بیست و یکم مه1962، مسکو. برگردان از ترکی به‌فارسی: بهرام رحمانی)

پنج‌شنبه سوم آذر 1401 – بیست و چهارم نوامبر 2022