بيژن جزني<br>مبارزة مسلّحانه<br>عامل برانگيزندهء توده ها

«چون هدف از اولين اقدامات مسلّحانه, تغيير فضاي سياسي جامعه و به طوركلي تبليغ مسلّحانه است, عمليات مسلّحانه در روستا و شهر ميتوانند يكديگر را كامل كنند و گذشته از آن, وجود سلول هاي مسلّح در كوه و شهر, به مثابه يك عامل حمايت كنندة تاكتيكي, مي تواند مورد استفاده قرارگيرد... جنبش روستايي مي تواند كادرهايي را كه در شهر امكان ادامة مبارزه ندارند, به خود جلب كنند و با اجراي عمليات مسلّحانه, قواي دشمن را در مناطق وسيعي به خود مشغول دارد و اين مناطق را به طور وسيعي ”سياسي“ كند. همچنين, جنبش چريكي شهري با برهم زدن نظم شهرها, ميتواند قسمتي از قواي دشمن را تجزيه كرده و سيستم عصبي دشمن را نيز مورد آسيب قراردهد...» (بيژن جزني, تاريخ سي ساله, تهران 1357, ص10).
برگرفته از نوشتار سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، نوشته عبدالعلي معصومي، مندرج در سايت ايران نبرد، بازتکثير در سايت ديدگاه.
«مبارزة مسلّحانه عامل برانگيزندة توده ها برضدّ رژيم است. گرچه اين نيروها در مرحلة معيّني از مبارزه قادر بهشركت در مبارزة مسلّحانه نيستند, ولي, كشش آنها بهمبارزه عليه دستگاه حاكمه مستقيماً تحت تاٌثير مبارزة مسلّحانه قرار دارد. بهاين ترتيب, مبارزة مسلّحانه دربه مبارزه كشيدن توده ها نقش عمده دارد. مبارزه مسلّحانه در مقابله با دستگاه حاكمه و خنثي كردن تاكتيكهاي بازدارنده و سركوب كننده رژيم نقش اساسي دارد. چنان چه اين مبارزه ادامه نيابد, رژيم بهراحتي قادر بهسركوبي جنبش اقتصادي و سياسي خواهد بود. رژيم از يك سو, با اِعمال قهر ضدّانقلابي ميتواند توده را سركوب سازد, و از سوي ديگر, با تاكتيكهاي ضدّانگيزه يي, تودة نوميد را فريب داده چهرة خود را پيهان سازد. در نتيجه, ركود و خفقان بر جنبشهاي اقتصادي و سياسي حاكم ميگردد. مبارزة مسلّحانه از يك سو, قهر انقلابي را جهت خنثي كردن قهر ضدّانقلابي بهكار ميگيرد, از سوي ديگر, چهرة واقعي دستگاه حاكمه را پيش تودهها و در سطح جهاني, بهكاملترين شكل, آشكار ميسازد. اين هردو, باعث ميشود كه توده پس از هر ضربة رژيم بهپاخيزد و خفقان دلخواه رژيم بر جامعه مستولي نشود. از اين جهت نيز, مبارزة مسلّحانه براي جنبش نقش اساسي و محوري دارد» (بيژن جزني, پيشاهنگ و توده, انتشارات خسرو, ص66).

برگرفته از: اسلام در ايران ‌زمين » ‌‌كتاب سوّم ‌ـ دوران بيداري ايران » در آستانه انقلاب

مبارزهٌ مسلّحانه استراتژي «تحميل شده»، نوشته علي معصومي – باز تکثير سايت همبستگي ملي.

 


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید