ولاديمير ايليچ لنين<br>بيماری کودکی چپ روی<br>در کمونيزم

ولاديمير ايليچ لنين – بيماري کودکي «چپ روي» در کمونيزم (1920)
«اتفاقا مطلب بر سر آن است که تصور نشود آن چه براي ما کهنه شده است براي طبقه، براي توده ها هم کهنه شده است. در اين جا نيز ما مجددا مي بينيم که «چپ ها» قدرت قضاوت ندارندو نمي توانند به عنوان حزب طبقه، حزب توده ها رفتار نمايند. وظيفهء شما اينست که خود را تا سطح توده ها، تا سطح قشر هاي عقب ماندهء طبقه تنزل ندهيد. در اين امر ترديدي نيست. شما موظفيد حقيقت تلخ را به آن ها بگوييد. شما موظفيد خرافات بورژوا-دموکراتيک و پارلمان طلبانهء آنان را خرافات بناميد. ولي در عين حال شما موظفيد هشيارانه مراقب وضع واقعي آگاهي و آمادگي تمام طبقه (نه اين که تنها پيشاهنگ کمونيستي آن) و تمام تودهء زحمت کش (نه اين که تنها افراد پيشرو آن) باشيد»
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1920/bimari/f7.pdf


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید