عيسي پسر مريم<br>راه منم<br>براي خواند نقل قول<br>روي عکس فشار دهيد

نقاشي - عيسي در حال شستشوي پاي «پيتر»
"راه منم، راستي منم، زندگي منـم، هيـچ كـس نميـتواند بـه خـدا برسـد مـگراز طريق
من.“ 

انجیل متي باب پنجم
انجيل يوحنا باب چهاردهم


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید