اصول و تعاليم بهاءالله<br>براي خواندن نقل قول<br>روي تصوير فشار دهيد

حضرت بـهاءاللله ما را بوحدانيّت پروردگار تعليم داده يعنی که خدا يکی است و اوست که پی در پی اراده خويش را در ظهور پيغمبران در هر زمان بر نوع انسان ظاهر ساخته است. و پيغمبران نيروى اصلى در تمدّن بشرى در طول تاريخ بوده‌اند. پيامبران آسمانى واسطهء بين خدا و خلق‌اند و با آنکه از يک منشآ براى تربيت و ترقى نوع بشر آمده‌اند، مردمان جهان اديان را بکلى جدا از يکديگر مىدانند ولى در نظر بهائيان مقصد جميع فرستادگان  يزدانى يکى است و آن رساندن بشر به بلوغ روحانى و معنوى او است.

حال زمان ما زمانی است که انسان بمرحله بلوغ وارد گشته و وحدت خاندان بشری و بنای جامعه‌ای جهانی و صلح عمومی امکان پذير شده است. برای وصول به هدف وحدت عالم انسانی از جمله تعاليمی که امر بهائی ترويج ميکند عبارت است از:

•     ترک جميع تعصّبات

•     تساوى جميع حقوق و امکانات براى زن و مرد

•     اعتقاد به وحدت اديان و باينکه حقائق دينى نسبى هستند نه مطلق

•     تعديل معيشت و از ميان بردن افراط و تفريط در فقر و ثروت

•     تعليم و تربيت عمومى جهانى

•     تحرّى حقيقت يعنى هر کس خود بايد بجستجوى حقيقت پردازد و از تقليد دست بردارد

•     ايجاد جامعه متّحدالمنافع جهانى

•     دين بايد با علم و عقل مطابق باشد

منبع: http://info.bahai.org/persian/article-7-2-0-2.html
نگاهى عميقتر به تعاليم  بهاءالله 


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید