علي شريعتي<br>حتی دشمن فكری خويش را<br>به خاطر تقدس آزادی، تحمل كنيم<br>براي خواندن نقل قول <br>روي عکس فشار دهيد

آزادی انسانی را تا آنجا حرمت نهيم كه مخالف را و حتی دشمن فكری خويش را به خاطر تقدس آزادی، تحمل كنيم، و تنها به خاطر اينكه می توانيم، او را از آزادی تجلی انديشه خويش و انتخاب خويش، با زور باز نداريم  و به نام مقدس ترين اصول، مقدس ترين اصل را، كه آزادی رشد انسان ازطريق تنوع انديشه ها و تنوع انتخاب ها و آزادی خلق و آزادی تفكر و تحقيق و انتخاب است، با روش های پليسی و فاشيستی پايمال نكنيم. زيرا هنگامی كه «ديكتاتوري» غالب است، احتمال اينكه عدالتی در جريان باشد، باوری فريبنده و خطرناك است و هنگامی كه «سرمايه داري» حاكم است ، ايمان به دموكراسی و آزادی انسان يك ساده لوحی است.

دکتر شریعتی

(مجموعه آثار) جلد ٢ (خود سازی انقلابی)، صفحات ١۴٨ و ١۴۹


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید