ابوبکر صدیق <br> نمی خواهم به این دلیل که به رهبری رسیده ام<br> خود را بهتر از شما بدانم

ای مردم راستی امانت،  و دورويی،  خيانت است.

نمی خواهم به این دلیل که به رهبری رسیده ام،  خود را بهتر از شما بدانم،  اگر درانجام امورتان انجام وظيفه نمودم کمک کار من باشید و در غیر این صورت مرا راهنمايی کنيد.

 به صراحت می گویم هرشخص ضعيف وناتوان شما، نزدمن قوی وتوانا است تا حق او را ازديگران مطالبه نمايم و بر عکس،  هر صاحب قدرتی، نزد من ناتوان و ضعیف است تا اينکه حق ديگران را از او بستانم. 

ابوبکر صدیق، یار غار پیامبر

 
 تاريخ ابن كثير 5/215-216 


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید