نقل قولی از <br>سید جعفر پیشه وری<br>کلیک کنید<br>

هميشه گفته ايم و اکنون نيز صريحاً می گوييم:

ما بطور جدی به ايران و تماميت ارضی آن علاقمنديم. اگر از طرفی خدشه ای به آن وارد شود شايد جدی تر و فداکارانه تر از ساکنان ايالتهای ديگر ايران – برای جلوگيری از آن [خدشه] اقدام خواهيم کرد. با اين حال هرگز حاضر نيستيم از دفاع از ملت، زبان و آداب و رسوم و خصوصيتمان – بشرط آنکه کشورمان يعنی ايران را خدشه دار نکند- صرفنظر کنيم.

اينجا چيزی که مغاير با قانون و حق حاکميت خلقهای ايران باشد وجود ندارد. برعکس اگر ما خود را با دست خودمان اداره کنيم، چه بسا اين امر بتواند به تکامل و تعالی ايران رشد بيشتری دهد.

ما در همان روزهای آغاز جنبش دموکراتيکمان نوشته بوديم که "دهان افندی های عثمانی بيهوده آب نيفتد. از اين نمد برای آنها کلاهی نمی شود." آذربايجان هر چه هم که بخواهد به شرط ماندن در داخل ايران می خواهد. بالاخره ما به هر زبان که سخن بگوييم، هر هدفی داشته باشيم، بر اساس ايرانی بودن و ماندن در چارچوب ايران خواهد بود. ما برای ماندن در داخل ايران و شريک بودن در سرنوشت ملت ايران هزاران دليل و برهان در دست داريم.
روزنامه آذربايجان، ارگان فرقه دموکرات آذربايجان شماره 212, 5 شنبه 9 خرداد 1325


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید