سخنی از دکتر کریم سنجابی

سرنوشت ملت ایران باید در تهران و به وسیله نمایندگان واقعی ملت ایران معلوم شود نه در لندن و واشنگتن و مسکو...

سیاست هائی که در ذهن خود کشور ایران را مثل یکی از خانه های صفحه شطرنج می پندارند و به افکار و احساسات و زندگی مردمی که در آن زیست می کنند بها نمی دهند و با تشخیص غالیاً ناقص خویش نقشه هائی ترتیب می دهند، برای خود جز شکست و ناکامی و بغض و عداوت مردم  و برای ما جز ظلم و فساد و زورگوئی و ناامیدی نتیجه ای بار نمی آورند...

سرچشمه اصلی خرابی اوضاع و نارضایتی مردم این است که ملت ایران با رنج تمام احساس می کند که مورد تحقیر قرار گرفته است و حاکمیت او را از آن سلب کرده اند.

مردم حکومت را از خود نمی دانند و چنین می پندارند که غالب کسانی که بر آن ها حکومت می کنند و منافع و مصالح ملت را در دست دارند (خودی نیستند)...

ایران صفحه شطرنج نیست که بازیگران بدلخواهِ خود سواران آن را جابجا کنند.

ایران تخته مشق نیست که هر روز نقش باطل بر صفحه ان ترسیم کنند و روز دیگر آن را با کهنه کثیفی پاک نمایند.

ایران جایگاه ملت زنده ای است که می خواهد در این جهان و بین ملت های آزاد و مستقل و شرافتمند زندگی کند و حاکم بر سرنوشت خود باشد.

دکتر کریم سنجابی ، میتینگ جبهه ملی ایران ، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۰ ــ میدان جلالیّه تهران

 


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید