سخنی از<br>مصطفی شعاعیان<br>کلیک کنید

وقتی رو  از آينه بر می گردانی، آينه خالی است.

***

«استثمارانسان از انسان صرفا به استثمار بدنی یا جسمی آدمیان از یکدیگر خلاصه نمی شود، استثمار  فکری و روانی نیز بخش دیگر از استثمار آدمیان از یکدیگر است.»

مصطفی شعاعیان ــ خاطرات هوشنگ عیسی بیگلو

***

نباید هیچ چیز را از توده پوشیده داشت. پس بایستی در هر زمان و هرچه زودتر اندیشه و دید خود را با توده در میان گذاشت . پس بایستی توده بداند که چه کسان و چه نیروها در چه زمان ها و به چه دلیل دچار لغزش شده اند و چرا ؟ و همچنین بداند که هیچکس و هیچ نیرو و هیچ سازمانی نیست که پیوسته از لغزش پاکیزه باشد و پس بداند که نباید کورکورانه از هیچ کس و هیچ نیرو و هیچ سازمانی پیروی کند. و پس هیچ کس و هیچ نیرو و هیچ سازمانی را در فراسوی هرگونه لغزش و اشتباهی نگذارد و بدینسان با غلتیدن در برداشت های پندارگرایانه از یک سو خود را حقیر و ناآگاه و نادان نداند و از سوئی دیگر هیچ کس و هیچ نیرو و سازمانی را دانا و آگاه ناب نپندارد و درست در برابر چنین ارزشی که من بدان پشت می نهم در کردار چنین دیده ام ارزش اخلاقی و روائی ای که تکیه گاه کسانی است که اندیشه و داوری خود را چه درست و چه نادرست ، بهر رو حسابگرانه با توده در میان نمی گذارند و همواره از طرح آشکار و کتبی دید خود می پرهیزند این است که آنها می خواهند از فراموشکاری توده سود جویند و پیوسته با گذشت زمان اندیشه های خود را اپورتونیست وارانه عوض کنند و بویژه چنین وانمود کنند که از آغاز چنین می اندیشیده اند! و این به دید من هر چه نیست ، از نظر اخلاقی دست کم فرومایگی و دغلکاری است و هر چه هست از لحاظ طبقاتی، دست کم کارگری نیست.»

 

نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگل ــ صفحه ۵ (مقدمه چاپ دوم)

***

«هر نگره‌اي، هر اندازه هم كه با وجدان پاك انقلابي ـ ولو كمونيستي ـ براي تغيير واقعيات عيني و رهجويي براي آينده انجام پذيرفته باشد، باز هم نمي‌توان چشم‌بسته بدان گرويد مگر اين‌كه در عمل اجتماعي درستي و راستي آن اثبات شود…»

«سازماني كه به هنگام ناتواني، از پخش انديشه‌اي كه نمي‌پسندد جلو مي‌گيرد، به هنگام توانايي، آن مغزي را مي‌تركاند كه بخواهد انديشه‌اي كند سواي آنچه سازمان ديكته مي‌كند.»

مصطفی شعاعیان ــ کتاب «يگانه متفكر تنها»  نوشته هوشنگ ماهرويان

 


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید