سخني از<br>داريوش فروهر

داريوش فروهر: بدون شك تجربه ها گاه سنگين است. ولي اينكه چون سنگين هست ميشود كه از انجامش جلوگيري كرد، به اين سادگي نيست. بايد ديد كه در آن هنگام چه چيزهايي سبب آن انقلاب بگمانم شكوهمند شد. مردم ايران بارها در برابر تهاجم فرهنگي، لشگري و سپس فرهنگ غرب ايستادگي كرده بودند. دست كم در صدسال گذشته در خيزش مشروطيت، در جنبش ملي شدن صنعت نفت و سرانجام در همان حركتهاي انقلاب در يك راستا حركت ميكردند. خواستار استقلال ملي، آزاديهاي فردي و اجتماعي و عدالت همگاني بودند. در سامان گذشته برداشتشان اين بود كه هرگاه پيروزي بدست آورند، رو در روي پيوند استعمار و استبداد و ارتجاع كه با افسوس همواره دستكم در اين صدسال گذشته كانونش نهاد سلطنت بوده است، روبرو بوده اند. اينكه اين دگرگوني را ميخواسته اند و آن هنگام يك رهبر، در جايي امن، بيرون از كشور، خواسته مردم را با سرسختي پيش كشيده بود و مردم باور داشتند كه آنچه كه ميخواهند را در پي آمد اين خيزش انقلاب، بهش دسترسي پيدا خواهند كرد، در حقيقت ميخواستند كه فلك را سقف بشكافند و طرحي نو دراندازند. حالا با واپسگرايي كه آن هنگام اين چنين شايان پيش بيني نبود، روبرو شده اند  و جدول ارزشهاي انقلاب به كجراهه افتاد و درهم شكسته شد.من باور دارم كه خيزشهاي پراكنده مردم، سلطه ستيزيهاي پراكنده مردم ميرود با بهره برداري از شكاف دروني سردمداران جمهوري اسلامي فراگير بشود همان خواستهاي انقلاب را زنده كند، جدول ارزشهاي انقلاب را طرح كند، استقلال ملي، آزاديهاي فردي و اجتماعي و عدالت همگاني را پيش بكشد.

آبان ١٣٧٧گفتگوي داريوش فروهر با گزارشگر مجله پرسش مندرج در سايت فروهر ها
http://www.forouharha.com/nav/index/cx9.shtml
___________________________
داريوش فروهر در جمع دلاوران کرد
هشدار من اين است ، و همه ي حرف من ، اين پيروزي ما، حفظ حيات افرادي بوده است كه جانشان براي حفظ انقلاب و حيات ملي ما بسيار پر بها است ، وحال، اگر بخواهند نشان بدهند و ثابت كنند كه ما كاري نكرده ايم و شايسته انجام كاري هم نبوده ايم و نيستيم و ضمنا بخواهند راه را براي ادامه گفتگوها ببندند، چه بايد بكنند ؟ كافي است به هر بهانه و دليل، يك كشتار ديگر راه بياندازند؛ يك قارناي ديگر همه چيز نقش بر آب مي شود و اين ابزار تداعي، به ابزاري ناخوشايند تبديل مي شود.
نقل از سايت حزب ملت ايران
http://www.hezbemellateiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=36


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید