سايت ديدگاه

جهانی دیگر - برگردان از
میلاد مختوم


درد بزرگ شاعرانه ای

درون سینه ام می تابد تنها،

من اما خسته از ترانه ها

بر جهان تیره و تار دارم نگاه.

 

جهانی دیگر می شناسم من اما

با گل های سرخ ایستاده در توفان،

و تابستانی سبز در شعلهء نورها.

 

آزاد و سربلند در مساوات خدا

با تاج های گل بر گیسو در راه

 نیک بختانی دیدم من آنجا

که در تیره و تار جهانِ اینجا

درمانده بودند و بینوا.

و آزاد و سربلند و خندان دیدم خود را

میان گل های سرخ با آنان همراه.

 

روزی که من پژمرده و بی جان

درون تابوت تنگ روی دوش یاران

به سوی گورستانم روان،

در گوشم ندا می دهند مردمان:

به سرای خویش بازگشت شادمان.

 

حقیقت را میگویند آنها

و خود نمی دانند.

عطش عشق من آنگاه

می فشارد بر قلبم

با بازوان جاودان، جان شیرین را

و من سرخواهم داد ز نو ترانه ها

و گل تاج های شعله ور

در لفاف نورهای پُر آوا

گلاویزند با توفان ها.

 

درد بزرگ شاعرانه ای هنوز

درون سینه ام می تابد پُرسوز

و در این جهان تیره و تار

نمی دانم با شوق سرودن ام چه کار.

با دروغ باید گذشت از روزها

نه کفایت کند عشق مرا،

و نه هیچ باور دارم عشق را،

تا که بی جان و با گونه های آویزان

درون تابوت روی دوش یاران

به سوی گور شوم روان.

 

آنگاه ندا دردهند مردمان:

به سرای خویش بازگشت شادمان.

 

 

شاعر: هرمان هسه

برگردان به فارسی: میـلاد مختـوم

 

 منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.