شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۶ تير ۱۴۰۱ - ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲

سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

حل مسئلهءملی
علی یحیی پور (سل تی تی)در خرمن اندیشه های این خاک


که بر زورق های پرباران این سرزمین شناورند


بی توته می کنم وچشمم را به آسمان شرق


که هم چون آهوان تیز پا سلاخی شده اند ؛می دوزم


در سر زمینی رنگارنگ که زیبائی هایشان


با رنگارنگی فرهنگهای این خاک سیراب می شوند


وتخم انار وبید مشک می کارند


وصف به صف سر نیزه مذهب وناسیونالیسم


وبیگانه پرستی واز خود بیگانگی


ودروغ وشارلاتان بازی


که به تو بگویند این رنگارنگی فرهنگ وزبان


یک رنگ است ومرغ ما فقط یک پا دارد


وملتهای این خاک که قرنها از تاریخ سلاخی شان می گذرد


را تحقیر کنند و"قوم وقبیله" نام گذارند


تاریخ سلاخی ملتهای گونا گون این خاک


قرنها می گذرد


واین نا انسانها هم چنان بر اسب دون کیشوتی


 خود می تازند .


 


به من بگو وقتی مرا نفی می کنی چگونه بر سفره ات نشینم


تا قصهء های رستم وسهراب این سرزمین را با تو مرور کنم


واز اسطوره های این خاک


نان و ابریشم  وانار برای بچه های گرسنه بیاورم ؟


من که در شاهنامه توسط ماران دوشهای ضحاک


بلعیده شده ام ونامم کرد بود ؛ عرب بود وگیلک


چگونه دوستی ترا با ضحاک متصل نکنم


ونگویم تو هم ضحاک این خاکی


که به سلاخی من آمده ای ؟


شاهنامه ای که مرا"دیو" می خواند.


 


بی شک مقاومت این خاک پوزه هایت را


به زمین خواهد مالید


وطعم انار را بر گلوی کودکان رنگارنگ


 این خاک خواهد چکاند


وشقایق های سرخ این سر زمین پر آفتاب


که بیرقش خورشید است


بر حلقومت فشار خواهند آورد


تا استخوانهای اجدادت را استفراغ کنی .


 


عصر ما عصر بی داد های ملییست


که جهان را قتلگاه کودکان کرده است


وسر مایه به تاراج می برد


وخون است که بر دریا ها جاریست


اما سراسر این جهان این مقاومت های ملتهای زیر ستم اند


که بر خورشید بوسه می زنند


تا زمانی که این سلاخی جاریست


این مقاومت هم مثل ستاره ای پایه دارودرخشان است


وکودکان مقاوم هم چون فرزاد وکوچک خان تولید می کند


وافسرانی چون کلنل وستاره گانی چون باقر وستار


می زاید تا آزادی این خاک را باز پس گیرند.


 


آنکه رهائی ملتهای گوناگون این خاک را


با تف "تجزیه طلبی" تحقیر می کند دشمن این خاک است


او حتی معتقد به طلاق وجدائی زنها نیست


که زیر استبداد مردان وفرهنگ بیمار مذهبی


مردسالاری اسیرند


طلاق وجدائی حق هر انسانیست


که فقط نخواهد با تو هم سفره شود


اگر غیر از این بود در گلوی خلقهای این خاک


 سرب داغ نمی ریختند  


آزادی من در گرو آزادی تست


ما دامیکه ترا به اسارت وبردگی می گیرم


خودم هم برده ام


محمد وکوروش هر دو بردهءتاریخ بودند


وبردگی را بر این خاک گستردند وهر دو نوکر یهودیان تاریخند


که تمدنهای ملی را نا بود کردند


کوروش بازوی نظامی یهودیان بود


وتخت جمشید نمادجنایت او است


نه اسکندر ؛ تمام صنعتکاران تخت جمشید


که میعاد گاه ایرانیان را در حال ساختن بودند


را کوروش سلاخی کرد


لوحه کوروش مثل "تمدن بزرگ" محمد رضاه شاه دروغ است


که بر این خاک بافته است


تا سلاخی بیست تمدن ایرانی را


در اذهان تاریخ پاک کند


تا سلاخی شرق میانه را از ذهن کودکان این سرزمین محو کند


وقتی صهیونیستهای یهودی برای تو تاریخ می سازند


معلوم است چگونه مقاومت وپایداری ملتهارا منعکس می کنند


وچگونه خاک در چشم مردم می پاشند ؟! .


 


من کردم من گیلکم من عربم من بلوچ وترکمنم


من ملتهای گونا گون این خاکم


که خاکروبه ها ی این خاک را


با دستان ابریشمینم آرایش داده ام


با دشمنان این خاک جنگیده ام


وزیبا ترین مقاومت وپایداری را دردفاع از مردم این سر زمین


به تاریخ هدیه دادم


نخواهم گذاشت آبرو وشرف انسانیم وکودکان این خاک


طعمه لاشخوران وکفتاران مار دوش ناسیونالیسم


بیگانه پرست که خون می نوشند ؛شوند.


 


ایران آینده یک دولت ندارد


بلکه مجموعه ای از دولتهای ملی این خاک است


ایران آینده یک زبان ندارد بلکه


مجموعه ای از زبانهای مختلف این خاک است


ایران آینده یک ارتش ندارد بلکه


مجموعه ای از ارتش های گوناگون این خاک است


که داوطلبانه در کنار هم


به شکل دموکراتیک وانسانی می زیندو


این خاک بزرگ را پاس می دارند


ویا اگر صلاح خود را در جدائی می دانند


مردم ایران باید با دیدهء احترام به آن بنگرند


هیچ ملتی را نمی توان به زور سر نیزه


بر سفره ء این خاک


ترغیب کرد


هم زیستن حق داوطلبانه ء ملتهاست


باید به حق تعیین سرنوشت سیاسی


ملتها به دیدهء احترام نگریست


تا خرمنهای این خاک شکوفه دهند


آزادی هر ملت در گرو آزادی همهء ملتهای این خاک است


چنین است که دانش وترقی به این خاک می آید


وآزادگی وخلاقییت ووحدت کل این خاک زایش می کنند


وبر سفرهء محرومترین کودک انار وگل سرخ هدیه می شود.


 


مادامی که ملتها در مقاومت وجنبشند


احترام به حق تعیین سر نوشت سیاسی


احترام به آزادیست


وگرنه بردگی وناسیونالیسم است


که مقولات ضد انسانی اند


که در درون این خاک نضج می گیرند


وطاعون جنگ می زایند


وتاراج آزادی اند واستقلال ملی را


در خرجین حقیر خود وسر مایه فرو می کنند


وکینه ملی را شکل می دهند


ودشمن صلح ودانش اند .


 


صف به صف سر نیزه وزندان


صف به صف بمب در میدانهای این شهر


 گسترده شده است تا مغز فولاد ترین انسان را


برای تاراج فرهنگ سوراخ کنند


اماچکاوکهای این خاک


باخون خود انسانییت وآزادی می کارند


تا دریا شکوفه دهد


ومرغززاران سرسبز زایش کنند


وکودکان کارتن خوابهای تهران وبلوچستان


در زیباترین مدرسه آموزش ببینند


وآزادی را در شالی زارهای گیلان نشا کنند .


 


پنج میلیارد دلار باج به کشور های


غرب از طرف محمد رضا شاه در سالهای پنجاه


دوازده میلیارد دلار برای هزینه فقط یک پایگاه نظامی


امریکا در بوشهر زمانیکه کودکان بلوچ برای نهار به بیابان میروند


تا علف چرا کنند


همان قدر "تمدن بزرگ"شاه را دروغین می کند


که لوح"حقوق بشر" کوروش


اینها افسانه های تاریخ هستند


که خون هزاران آزاده از چنگالهای آنان می چکد


وامروز جلادان ناسیونالیست مذهبی وسکولار


که چکمه های جلادیشان را گسترده اند


خواب "دموکراسی" می بینند


واعلامیه" حقوق بشر"


تا ملتهای گوناگون این خاک را سلاخی کنند.


 


ماه بود وآفتاب وانسان


پلیدی ومرز خرافه


آنگاه که مالکییت مرز پیدا شد


آسمان ستاره ها را بلعید


وکرور کرور انسان سلاخی شدند


باید از مرز ها گذر کرد


وبه انسان نگریست که در دوقدمی تو


در آن طرف مرزها در انتظار محبت تست


اما قبل از احترام به انسان


باید احترام به هویت ملی هر کس باشد


تا دست دوستی به تو دهد


این تناقض در هستی جهان مالکییت است


در بی نظمی وناموزونی جهان سرمایه است  


ما دام که شمشیر می کشی چگونه دوستی تو


مادیت در این خاک می گیرد ؟


آزادی کامل ملتها زمانیست که استقلال ملی شان


به استقلال طبقاتی ارتقاء یابد


ما انسانی انتر ناسیونال وجهانی هستیم


اما اول باید هویت ملی گرفت


تا هویت جهانی زایش کند


واستقلال طبقاتی شکل گیرد


میهن پرستی در نفی میهن دیگران نیست.


 


دوم اکتبر دو هزار وده         

منبع: سايت ديدگاه


   
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از علی یحیی پور (سل تی تی):
در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.
شعر

ادامه فهرست ...

   


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.