19/06/2024

علی ناظر: چند لحظه پیش دکتر ایزدی از تحلیلگران ذوب شده، در برنامه جهان امروز صدا و سیما، به عابدینی مجری برنامه گوشزد کرد کهاحتمال دارد سقوط هلیکوپتر کار صهیونیسم مقیم جمهوری آذربایجان باشد.
وی غیر مستقیم به همسایگان هشدار داد و درجه تنش را بالا برد.
شایان توجه اینکه نخستین فردی که ابراز نگرانی کرد، علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان بود.

علی ناظر – 30 اردیبهشت 1403، 20 مه 2024