19/06/2024

علی ناظر: (ویدیو) وقتی ملکه الیزابت دوم درگذشت، همه در ایران سکوت اختیار کردند. دستگاه دیپلماسی انگلیسیا تلافی می کند. به هر دست بدی از همون دست میگیری.