25/05/2024

علی ناظر: (ویدیو) بنا به گزارش های خبرگزاری های وابسته، جمعیتی در اعتراض به اقدامات تخریب کننده محیط زیستی، با سردادن شعار ما نمیذاریم، طرح زاکانی برای قطع درختان را به چالش می کشند