18/05/2024

تحلیلی جامعه شناسانه از نمایش انتخاباتی اسفند

 آرمان ملی: (ویدیو دو قسمت از چهار قسمت) – «من بین41 درصدی که در انتخابات شرکت کرده‌اند و59 درصدی که شرکت نکرده‌اند تفاوت قائل هستم و معتقدم هر گروه دارای ویژگی‌های متمایزی است.در41 درصدی که در انتخابات شرکت کرده‌اند اصولگرایی علیه اصولگرایی قرار گرفته است. حاکمیت در سال‌های اخیر جریان اصلاحات را کنار گذاشت و افراد و ایده‌های این جریان را به حاشیه راند….»