20/05/2024

با فورمات پ.د.اف – کلیک کنید

در آستانه اول ماه مه، روز جهاني كارگران
دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران منتشر مي كند

http://www.iran-nabard.com/BILLAN-KAREGARI/1402%20bilan%20kar.pdf