19/06/2024

علی ناظر: (ویدیو) مرثیه خوانی و گزارش مرگ رئیسی و همراهانش توسط ایسنا. بدینوسیله من هم به نوبه خود به خلق قهرمان تبریک و تسلیت می گویم. تبریک که چند دشمن خلق ستمدیده ایران شرشان را از سر مردم به «هل قوه الهی» کندند، و تسلیت که در آن «سانحه» خود خامنه ای نبود. 31 اردیبهشت 1403