25/05/2024

وقتی غول های خونخوار دهان باز می کنند

جان بولتون در مصاحبه با سی ان ان اسرائیل را تشویق به عملیات تلافی جویانه حجیم و غیر متناسب علیه ایران می کند، و آنرا بخشی از تنش زدایی می نامد.

وی تا به آن حد پیش می رود که آینده نگری کرده و هولوکاست اتمی را محتمل می بیند. (ویدیو – کلیک کنید).