18/05/2024

جنگِ هفتاد و دو ملّت همه را عُذر بِنِه/چون ندیدند حقیقت رَهِ افسانه زدند

علی ناظر: (ویدیو – دو قسمت) – ج.ا. پس از جنگ 8 ساله با «اعراب»، و حال با شاخ و شانه کشیدن با «قوم یهود» به دنبال تهییج عِرق ملی و جنگ ایرانیان با تورانیان افتاده است. می خواهد با منحرف کردن اذهان از بحرانهای داخلی، اعدام های زنجیره ای، و آزادسازی دانه درشت ها و بازداشت ستمدیده ها،  افکار را به سمت و سوی جنگ ترک و فارس متوجه کند.