19/06/2024

سخنگوی مجاهدین: دعا می‌کنیم جلاد ۶۷ در جهنم به جزای شایسته خود در رابطه با قتل‌عام زندانیان سرموضع و سربدار و شهیدان قیام برسد

سخنگوی مجاهدین

سخنگوی مجاهدین

سپاه پاسداران از ایرانیان خواست برای زنده ماندن رئیسی دعا کنند!

دعای سخنگوی مجاهدین: به نام خدای درهم کوبنده ستمگران و به نام خلق قهرمان دعا می‌کنیم جلاد ۶۷ در جهنم به جزای شایسته خود در رابطه با قتل‌عام زندانیان سرموضع و سربدار و شهیدان قیام برسد.

هم‌چنین دعا می‌کنیم خامنه‌ای در اسرع وقت در جهنم به دیدار رئیسی و قاسم سلیمانی بشتابد.