20/05/2024

زیباکلام: به جای حجاب بان، فقر و فسادبان را بسیج کنید

 صادق زیباکلام فعال سیاسی اصلاح طلب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

فسادبان یا حجاب بان.

ای کاش عزم و اراده ای که نظام برای حجاب دارد، یک هزارم آن را برای جلوگیری از گسترش فقر و فساد بکار می برد. ای کاش به جای این همه حساسیت برای حجاب، نظام متوجه می شد که درد و مشکل مملکت حجاب نیست بلکه فقر و فساد است و به جای حجاب بان، فقر و فسادبان را بسیج می کرد.

صادق زیباکلام: ای کاش نظام به جای حجاب بان، فقر و فسادبان را بسیج می کرد