19/06/2024

علی ناظر: (نماهنگ)و… حنجره ها خشک شده اما خسته نمی شوند. هر روز که می گذرد وجدانی بیدار می شود، فریاد انزجار جهان را فرا گرفته، جانیان در حال عقب نشینی و به دنبال راه چاره هستند تا چهره کریه خود را پنهان کرده و خود را به عنوان فرشته صلح به نمایش بگذارند. در این میان، صدها هزار انسان ستمدیده، فرزندان سرزمینی ستمدیده و به خاک و خون کشیده، هر لحظه با خطر مرگ بر اثر تشنگی و یا گشنگی مفرط دست به گریبانند، اما به زانو در نیامده اند. آنها پیشکسوتان مبارزه برای استقلال و آزادی و دفاع از مرز و بوم خود هستند….. آی آدمها… حنجره ها خشک شده اما خسته نمی شوند…