25/05/2024

اطلاعیه های شورای مرکزی

در فروردین ۲۸, ۱۴۰۳  31

سرانجام دولت صهیونیستی اسرائیل که در گرداب جنگ غزه گرفتار آمده است، با حمله  به کنسولگری ایران در  دمشق، پایتخت سوریه ، جمهوری اسلامی را که خود نیز گرفتار بحرانهای داخلی است به رویاروئی مستقیم با خود کشاند . بعد از حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی و رجز خوانی طرفین علیه همدیگر، در فضائی مملو از ترس و اضطراب سرانجام بامداد روز بیست و ششم فروردین با حمله موشکی و بهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل این رویاروئی وارد فازجدیدی  شد ودر صورت حمله متقابل اسرائیل به ایران وضعیت فاجعه باری در ایران و منطقه بوجود خواهد آمد.

 دولت نژادپرست اسرائیل با گذشت بیش از شش ماه از آغاز جنگ غزه و برغم ادعای دارا بودن مجهزترین ارتش جهان و سازمانهای امنیتی وجاسوسی گسترده ومورد حمایت مالی ، تسلیحاتی و لجستیکی بی دریغ آمریکا و کشورهای قدرتمند غربی هنوز  نتوانسته است به اهداف خوددست یابد . در این شش ماه جنایات بیشمار و نسل کشی از مردم فلسطین جز ایزوله شدن بیشتر و محکومیت در افکار عمومی جهان و نیز ضرر های سنگین اقتصادی و بهم خوردن نقشه های ژئوپلتیک آن و متحدان اش در منطقه و تشدید بحران داخلی و گسترش اعتراضات عمومی، نتیجه ای ببار نیاورده است . دولتی در بحران وورشکسته  ونژاد پرست با رهبری جنایتکاری نظیر ناتانیاهوکه به دزدی و فساد شهره است برای برون رفت از بن بستی که در غزه گرفتاران شده است چاره را در گسترش دامنه جنگ و کشاندن مستقیم پای جمهوری اسلامی به آن  دیده است . دولت اسرائیل با حمله به کنسولگری ایران در سوریه و تحریک جمهوری اسلامی به حمله مستقیم به اسرائیل و متعاقبا کشاندن آمریکا و سایر متحدین اش به جنگ بر آن است تا بتواند افکار عمومی را ازفجایعی که در غزه ببار آورده منحرف کند وفریاد اعتراضات عمومی در سراسر جهان به نسل کشی در غزه را خاموش سازد و این بار با مظلوم نمائی نقشه های پلید خود در فلسطین را دنبال کند.

  از طرفی  برای جمهوری اسلامی نیز که در تله بحرانهای اقتصادی و نارضایتی عمومی و گسترش اعتراضات اجتماعی  و از دست دادن کامل مشروعیت خود در داخل گیر افتاده است ، جنگ “نعمتی الهی است” تا به بهانه آن با سرکوب جنبشهای اجتماعی چند صباهی دیگر به حیات خود ادامه دهد. بی جهت نیست که همزمان با حملات موشکی به اسرائیل که جامعه در ترس و اضطراب بسر میبرد و افکار عمومی متمرکز نتایج این درگیری است، فرمان تشدید سرکوب کارگران و زحمتکشان معترض وزنان را صادر میکند و ماشینهای ارشاد و دسته های نهی از منکر نعره زنان خیابانها را قرق میکنند تا هر آنچه که مردم بویژه زنان بعداز خیزش زن – زندگی – آزادی بدست آورده بودند، پس بگیرند.

در صورت حملات تلافی جویانه رژیم  صهیونیستی اسرائیل به ایران که محتمل است، گسترش جنگ و کشتار در منطقه و بویژه ایران را در پی خواهد داشت . جنگی که فاجعه ای جبران ناپذیر ببار خواهد آورد و تنها مافیای قدرت و ثروت و کشورهای امپریالیستی برای تامین منافع استراتژیک خود در منطقه و رقابتهای ژئوپلتیک در جهان از آن سود خواهند برد و کشتار و ویرانی و آوارگی و دربدری نصیب توده های زحمتکش مردم خواهد شد.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست که از منافع  طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم دفاع میکند، براین باور است که در شرایط حساس کنونی که شبه جنگ  بر سر کشور ما و سراسر منطقه در حال پرواز است. ضروری است ضمن پشتیبانی از حقوق فلسطینی ها و مبارزه آنها برای بدست گرفتن سرنوشت خود و محکوم کردن نسل کشی دولت صهیونیستی اسرائیل در غزه،  همراه با سایر نیروهای انقلابی و مترقی ضد جنگ های ارتجاعی و امپریالیستی در سراسر جهان، خواهان توقف نسل کشی در غزه و گسترش جنگ بشویم . در عین حال بر این باوریم صلح نهائی و پایداردر منطقه تنها زمانی میسر خواهد شد که دول مرتع حاکم در منطقه از جمله دولتهای مذهبی و سرمایه داری ایران واسرائیل به همت طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم به زیر کشیده شوند و دست قدرتهای امپریالیستی از دخالت در امور مردم این منطقه قطع شود.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 26 فروردین ماه 1403