19/06/2024

علی ناظر: (ویدیو) – آمریکا که بدون هیچ شرمی از کشتار انسانها در غزه حمایت علنی می کند، و ظاهرا قرار بود با ایجاد لنگرگاهی کانالی برای رساندن آذوغهبه ساکنین غزه ایجاد کند، در حال بازنگری به این پروژه است