20/05/2024

جمهوری اسلامی می خواهد با عملیات نظامی و ایجاد جوّ ملتهب جنگی، عملیاتی شدن طرح سرکوبگر نور را از اذهان جهانی پنهان کند