20/05/2024

علی ناظر: (ویدیو) در نبود اجماع میان اپوزیسیون سرنگونی طلب، روباه پیراستعمار برای شاهزاده رضا پهلوی عضوگیری می کند، و به جمهوریخواهان پیشنهاد می کند که از گذشته ها فاصله بگیرند و حافظه تاریخی خود را کمرنگ کنند