25/05/2024

آزادگان!

بر اساس گزارشات توماج صالحی هنرمند معترض به حکومت که بارها از سوی ماموران حکومتی بازداشت, شکنجه و زندانی شده است, با اتهامات واهی و بی پایه از جمله فساد فی الارض به اعدام محکوم شده است.قوه قضائیه جمهوری اسلامی در شرایطی این حکم جنایتکارانه را برای او صادر کرد که در سایه بحران های بین المللی به سرکوب شدیدتر در داخل کشور و هجوم به جنبش های داخلی از جمله جنبش سراسری و بی مانند زنان, کارگران, بازنشستگان, دانشجویان, زندانیان سیاسی و عقیدتی, معلمان, دادخواهان و جوانان پرداخته است و تلاش دارد تا مقاومت گسترده آنان را درهم بشکند. توماج صالحی رپر سرشناس هیچگاه سکوت نکرد و صدور حکم اعدام از سوی حکومتیان تسویه حسابی با مقاومت مردمی و سراسری در داخل و خارج کشورعلیه موج گسترش یابنده سرکوب و ستم و فساد است.

این اقدام سردمداران جمهوری اسلامی در شرایطی صورت گرفته است که مقاومتی حماسی از سوی زنان در خیابانها و در برابر نیروهای سرکوبگر رژیم جریان دارد و عجز و ناتوانی آنها را در مقابل ایستادگی و شهامت زنان کشورمان میتوان بوضوح مشاهده کرد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی که بنابر اظهارات وکیل مدافع او امیر رئیسیان به اطلاع افکار عمومی رسیده است اولین یا آخرین حکم جنایتکارانه رژیم در بیش از چهاردهه سلطه خود علیه زندانیان نیست بلکه تازه ترین آنهاست. در روزهای گذشته دهها زندانی با اتهامات مواد مخدر اعدام شدند. صدور حکم اعدام برای هنرمندی که تنها به ابراز عقیده و عرضه آثارهنری اعتراضی خود پرداخته است اوج سبعیت و رفتار ضد انسانی حکومتی در برابر هنرمندان و معترضان و انتقامجویی در برابر شفاف سازی ها و افشاگری های توماج در ارتباط با چگونگی بازداشت خود و شکنجه ها در زندان است. بی تردید اقدام اخیر آنها پیامی به امواج مبارزاتی و مقاومت گسترده سراسری است که هرگز خاموش نخواهد شد.

ما فعالین سیاسی, اجتماعی و هنری ضمن محکوم نمودن صدور این حکم از تمامی انسانها و نهادهای مدافع حقوق آنها میخواهیم تا صدای اعتراض خود را هرچه رساتر به افکار عمومی جهانیان برسانند و همبسته و پیوسته مانع از اجرای این حکم شنیع گردند.

ما مدافعان آزادی بیان و عقیده خواستار توقف و لغو حکم اعدام و آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هستیم.

گزارشگران

25.04.2024

www.gozareshgar.com

آدرس برای ارسال پشتیبانی

gozareshgar1001@yahoo.de

لیست اسامی روزانه بروز میشود و در لینک زیر مشاهده نمائید

https://www.gozareshgar.com/post/3396