19/06/2024

امسال نیزاجلاس سالانه “سازمان جهانی کار” مثل همیشه در ماه ژوئن  در ژنو برگزار می شود و مثل هرسال، دار و دسته ی وابسته به رژیم به نام “نمایندگان کارگران ایران” به ژنو فرستاده میشوند تا از رژیم سرمایه داری و ضد کارگری جمهوری اسلامی دفاع کنند.

در ایران، حکومت،هرگونه اقدام برای برپائی تشکل های مستقل کارگری رابشدت سرکوب می کند.تشکل هایی نظیر “سندیکای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه ” و … غیر قانونی اعلام شده اند. فعالین این تشکل ها تحت تعقیب قرار می گیرند.احضار،دستگیر و زندانی می شوند و علیه آنها پرونده سازی صورت می گیرد.هم اکنون فعالین کارگری بیشماری درزندان هستند. حکومت مزدورانی را به عنوان “نمایندگان”کارگران ایران به مجامع بین المللی از جمله سازمان جهانی کار،گسیل می دارد. این اقدامات طبقه حاکمه تعرض آشکاری به حقوق طبقۀ کارگر ایران است.

 جمهوری اسلامی نه تنها«قانون کار »خود نوشته را نقض می کند،بلکه آن بخش ازمقاوله نامه های سازمان جهانی کار را که پذیرفته و قاعدتا باید به آنها ملتزم باشد،اجرا نمی کند و ناقض همین حقوق می باشد،وآنها را  پایمال می کند.

 ما نهادهای چپ و دمکراتیک بدون داشتن هیچ توهمی نسبت به این نهادها،به منظور پشتیبانی از مبارزات طبقه کارگرایران وپژواک صدای اعتراض فعالان کارگری درایران ودر دفاع از حقوق مسلم آنان،همچون هر سال درآکسیونی اعتراضی که درمقابل این سازمان در ژنو برگزار می شود،شرکت می کنیم. ما ازهمه ایرانیان آزادیخواه و مدافع جنبش کارگری می خواهیم تا دراین حرکت اعتراضی متحدوهمبسته در حمایت از کارگران ایران همراه شوند.

نهادهای چپ ودمکراتیک، ضمن پشتیبانی از

” کمیته سراسری برگزاری تجمع اعتراضی در 7 ژوئن در ژنو”

همگان را فرامی خوانیم که متحد دراین تظاهرات در برابر محل اجلاس سازمان جهانی کار شرکت کنیم تا درغیاب نمایندگان واقعی و منتخب کارگران ایران، پژواک صداومدافع خواسته های آنان باشیم. و با اراده ای واحد در کنار هم به طبقه حاکم در ایران اعتراض کنیم.

حضور هرچه گسترده تر نیروهای آزادیخواه و مدافعین جنبش کارگری همراه با حمایت اتحادیه ها و سندیکاها و نیروهای مترقی بین المللی درپشتیبانی از مبارزات کارگران می تواند به تحقق مطالبات و خواسته های کارگران ایران یاری رساند.علاوه بر این همبستگی بین المللی باکارگران ایران را تقویت خواهد کرد!

هیئت هماهنگی نهادهای چپ و دمکراتیک

می 2024 – اردیبهشت 1403