25/05/2024

شعار کنگره: با فلسفەی زن زندگی آزادی، کوردستان را آزاد می‌کنیم و ملت دموکراتیک را بنیاد می‌نهیم

در آستانەی سال ١٤٠٣ مشارکت مردمی خلق کورد و خلق‌های آزادیخواه ایران در نوروز، بار دیگر نشان داد کە خلق کورد و دیگر خلق‌های ایران بە فرهنگ و آداب و رسوم هزاران سالەی خویش پایبند هستند، بە ویژە کە نوروز همیشە بە معنای مبارزە علیە بیدادگری و ستم بودە است، آتش نوروز مردمی شرق کوردستان و ایران بە اقتدارطلبان رژیم اشغالگر ایران این پیام رسا را داد کە انقلاب زن زندگی آزادی، کە در اصل یک انقلاب فرهنگی است، هنوز بە قوت خود پابرجاست و خلق‌ها تا رسیدن بە پیروزی از پای نخواهند نشست. یکی دیگر از رویدادهای مهم در نوروز ١٤٠٣ برگذاری هفتمین کنگرەی حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در چنین حال و هوای مناسب و سروقتی برگذار شد. پژاک در تاریخ ١٥ فروردین امسال، بیستمین سالروز تاسیس خود را پشت سر گذاشت و اکنون حزبی جوان است کە تجارب گران‌بهایی در این بیست سال بە ویژە با زحمات و فداکاری بی‌پایان شهیدان پیشاهنگش بە دست آوردە است، همچنین پژاک تحت رهبری رهبر آپو و با پارادایم نوین رهبر آپو همچون حزبی پیشتاز و انقلابی در شرق کوردستان و ایران ٢٠ سال بی‌وقفە در حال مبارزە در همەی سطوح سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی بودە است، و انقلاب زن زندگی آزادی کە در سال ١٤٠١ بعد از یک سلسلە قیام در پی شهادت ژینا امینی بە دست نیروهای سرکوبگر رژیم اشغالگر ایران رویداد، منشا فلسفی و فکری خویش را از پارادایم نوین رهبر آپو می‌گیرد. در هفتمین کنگرەی پژاک مسائل زیادی بە بحث و گفتگو گذاشتە شدند و برای اینکە بە محتوای کنگرەی هفتم پی ببریم، بە سراغ ریاست مشترک قبلی زیلان وژین و سیامند معینی و همچنین ریاست مشترک جدید پیمان ویان و امیر کریمی رفتیم و در فضایی صمیمی سوالاتی را از آنان پرسیدیم، متن کامل مصاحبە بە صورت زیر است.

منبع: مجله آلترناتیو

رفیق سیامند با شما شروع می‌کنیم، دلیل برگذاری کنگرەی پژاک در این مرحلە چیست؟

رفیق پیمان سوال دوم را از شما می‌پرسیم، موارد اساسی کە در کنگرە مورد بحث واقع شدند چە بودند؟

یکی از مباحثی کە شکل گرفت اهمیت اوضاعی و دورانی است کە کنگرە در آن برگذار شد، در مرحلەی پیش روی ما و با توجە بە میراثی کە پژاک بر روی آن بنا شدە است، ما چگونە بتوانیم وظایف انقلابی و وظایف ضروری این مرحلە را بە انجام برسانیم، تا بتوانیم انقلاب را بە پیروزی برسانیم، یکی از بحث‌های مهم کنگرە بود. و با روح شهدای فدائی در ایستار رفقا آرین، تولهلدان و جنگاور، بتوانیم فکر و فلسفەی رهبر آپو را در شرق کوردستان و ایران گسترش دهیم، یکی دیگر از بحث‌های کنگرە بود. می‌دانیم کە پژاک مبتنی بر پارادایم رهبر آپو تاسیس شد، و بر این اساس ٢٠ سال است کە مبارزە می‌کند،یکی از مسائل اساسی در کنگرە موضوع آزادی فیزیکی رهبر آپو بود، بە ویژە کارزار آزادی فیزیکی برای رهبر آپو و حل مسئلەی کورد یکی از موضوعات اساسی کنگرە بود. ما همچون پژاک در قبال این فکر و فلسفە مسئول هستیم، فکر و فلسفەای کە خلق در شرق کوردستان مطابق با آن خود را سازماندهی می‌کند، پس یکی از موضوعات اساسی ما همچون پژاک و همەی مبارزات ما در شرق کوردستان و ایران آزادی فیزیکی رهبر آپو است. بە ویژە با این فکر و فلسفە کە در سال ٢٠٢٢ انقلابی در شرق کوردستان و ایران صورت گرفت، با هیجان این انقلاب چگونە بتوانیم این انقلاب را سازماندهی کنیم؟ چگونە انقلاب را بە پیروزی برسانیم و وظایف ما در این رابطە چە مواردی هستند؟ و این وظایف را چگونە عملی سازیم؟ انقلاب هنوز در شرق کوردستان و ایران ادامە دارد، و انقلاب فلسفە و مانیفست خود را تحت نام زن زندگی آزادی مشخص ساخت و شاهدیم کە مبارزات خلق‌ها در ٨مارس و نوروز تداوم داشتە است، اینکە چگونە انقلاب را سازماندهی کنیم و بە پیروزی برسانیم، بە ویژە با پیشاهنگی زنان و جوانان، این موارد اساسی بود کە در کنگرە بە بحث گذاشتە شدند. هم زمان ما در جنگ جهانی سوم با مرکزیت کوردستان بە سر می‌بریم، یک جنگ اشغالگری در کوردستان وجود دارد، رژیم اشغالگر ایران نیز شرق کوردستان را از لحاظ جغرافیایی و موجودیت خلق‌ها ملیتاریزە کردە است، و در سطح سیاسی و تغییرات این حوزە، پژاک بتواند چگونە پیشاهنگ باشد، همانطور کە می‌دانیم بە ویژە نیرویی کە دارای پروژە و برنامە است و بتواند در شرق کوردستان بە سازماندهی و امور دفاعی بپردازد و پیشاهنگ باشد پژاک است. در این رابطە در مورد اینکە از این بە بعد پژاک چگونە عمل کند بحث شد. موضوعات دیگری کە همچون یک حزب سیاسی و ایدئولوژیک بدان پرداختە شد، ضعف‌ها و کمبودهایی بود کە در سال‌های گذشتە صورت گرفتند، مورد نقد و خودانتقادی واقع شدند، و همە اعضایی کە در کنگرە مشارکت کردند خودانتقادی کردند، تا بتوانیم در مراحل پیش رویمان بە وظایف تاریخی بپردازیم و پیشاهنگی بهتری ارائە دهیم، یکی دیگر از موضوعات اساسی این بود. یکی دیگر از موضوعات دربارەی زندانیان سیاسی بە ویژە زنان کە در زندان‌های ایران بە سر می‌برند، بە ویژە کە در بحبوحەی انقلاب صدها انسان زندانی شدند، و در مقابل رژیم مقاومتی مثال‌نزدنی از خود نشان دادند، و زندان را بە میدان مقاومت مبدل ساختند. بە ویژە در ایستار زینب جلالیان، چگونە بتوانیم صدای زندانیان را در جهان بیشتر گسترش دهیم، و سیاست‌های پلید رژیم ایران را بیشتر رسوا کنیم، و همزمان برای آزادی زندانیان سیاسی مبارزات را نیرومندتر سازیم. بدون شك موضوعات زیادی در کنگرە مورد بحث واقع شدند، اما این موارد بحث‌های اساسی بودند.

بلە رفیق امیر، همانگونە کە رفیق پیمان بدان اشارە کردند، یکی از مواردی کە در کنگرە بدان پرداختە شد، انقلاب زن زندگی آزادی بود، این انقلاب در کنگرە چگونە ارزیابی گشت؟

رفیق زیلان کارزار آزادی برای رهبر آپو و حل مسئلەی کورد در کنگرە چگونە ارزیابی شد؟

با ایستاری ارادەمند این کنگرە برگذار شد تا بتوانیم برای مطالبات خلق‌مان پاسخگو باشیم، بر این اساس در کنگرە تحلیلاتی صورت گرفتند و بر این مبنا تصمیماتی نیز گرفتە شدند. مهمترین مورد در کنگرە “آزادی فیزیکی رهبر آپو و حل مسئلەی کورد” بود. در واقع این مورد نقشە راه ما در تلاش و مبارزات آتی ماست، بە ویژە اینکە چگونە این نقشە را در شرق کوردستان و ایران از لحاظ ایدئولوژیک و سازماندهی پیادە کنیم، این موارد مورد بحث واقع شدند.

کارزاری کە برای آزادی فیزیکی رهبر آپو دست بە کار شد، بە کوردستان محدود نیست و در سطح جهانی آغاز شد، و مردم بسیاری در سراسر جهان در این کارزار مشارکت کردند، و این برای شرق کوردستان و ایران نیز صحت دارد، در ابتدا در مقابل اوضاع و شرایط رهبر آپو، از خودانتقادی کردیم، چرا کە همچون ریاست مشترک و همەی اعضای حزب نتوانستیم در مرحلەی اول و دوم، این کارزار را در شرق کوردستان و ایران بە خوبی گسترش دهیم، خودانتقادی ما بر اساس مسئولیت ما در برابر اوضاع و شرایط رهبر آپو صورت گرفت، بە ویژە اینکە چگونە بتوانیم فکر و فلسفەی رهبر آپو را در شرق کوردستان و ایران گسترش دهیم. و رهبر آپو را بە خلق‌ها معرفی کنیم. چرا کە رهبر آپو یک شخص نیست، بلکە یک خلق است و امرالی یک زندان نیست، بلکە یک سیستم است. اعمالی کە بر امرالی مسلط است بر همەی کوردستان تحمیل می‌شود. بر رهبر آپو نە تنها سیاست انزوا، بلکە یک سیاست نسلکشی اعمال می‌شود، و این نسلکشی در شخص رهبر آپو بر همەی کوردستان اعمال می‌گردد. هم زمان یک جنگ ویژە در امرالی اجرا می‌شود، و این جنگ ویژە بر کوردستان نیز تحمیل می‌شود. و هنگامی کە رهبر آپو مشخص ساخت کە جنگ اساسی در امرالی صورت می‌گیرد، در ایستار رهبر آپو جنگی نو علیە کوردستان و خاورمیانە آغاز شد، و برای جلوگیری از این جنگ، رهبر آپو ابتدا توطئەی بین‌المللی را خنثی کرد، و این کار را از طریق پایەگذاری پارادایم جامعەی دموکراتیک، اکولوژیک و آزادی زن انجام داد. و این پارادایم تا چە اندازە در میان خلق گسترش یابد و سازماندهی شود بە همان میزان می‌تواند توطئە بین‌المللی را خنثی سازد. در کنگرە و در مورد شرق کوردستان و ایران نیز بحث ما بر این مبنا صورت گرفت، یعنی اینکە تا چە میزان بتوانیم پارادایم رهبر آپو را بر طبق ازادی زن و جامعەی دموکراتیک را برسازیم. و اکولوژی را بە ویژە در شرق کوردستان از دست نسلکشی رها کنیم و بە این منظور گسترش پارادایم مدرنیتەی دموکراتیک رهبر آپو هم می‌تواند انزوا بر رهبر آپو را از میان بردارد و هم از نسلکشی جلوگیری نماید. مقاومت و ارادەای کە رهبر آپو در شرایط امرالی از خود نشان می‌دهد را بتوانیم همچون جنبش آپوئی، همچون پژاک در میان خلق شرق کوردستان و ایران گسترش دهیم، و گام‌هایی را برای از میان برداشتن اسارت رهبر آپو، بر اساس فکر و فلسفەی ایشان برداریم. در این مرحلە با گام‌های ایدئولوژیک، سیاسی و سازماندهی هم می‌توانیم سیستم شکنجە و نسلکشی امرالی را از میان برداریم و هم می‌توانیم مسئلەی کورد را حل کنیم.

رفیق زیلان در این رابطە سوال کوتاهی از شما داریم، پروژەی پژاک مبنی بر فکر و فلسفەی رهبر آپو برای ایران چیست؟

رفیق سیامند بعد از انتخاب ریاست مشترک، انتخابات مجلس پژاک صورت گرفت، نقش مجلس پژاک چیست؟

بر طبق تصمیماتی کە در کنگرە اتخاذ گردید، مجلس موظف است تا این تصمیمات را در میانەی کنگرەی هفت و هشت بە اجرا درآورد. در واقع مجلس پژاک برنامەهایی کە بر روی آن متمرکز می‌شود مطابق با آسیب‌شناسی و تحلیلاتی است کە بر کارنامەی کنگرەی ششم صورت گرفت، و بحث‌ها در این مورد کامل و جامع بودند و می‌تواند بە نیرویی پیشتاز جهت انجام وظایف مجلس پژاک مبدل شود. همانگونە کە می‌دانید چە در سطح ریاست مشترک و چە در سطح مجلس، نیمەی اعضا را رفقای زن و نیمەی دیگر را رفقای مرد تشکیل می‌دهند و در میان خود تقسیم کار می‌کنند.

بە نظر من مدیریت نوینی کە انتخاب شدە است می‌تواند با ارادە وظایفش را انجام دهد، تا بتواند از تداوم انقلاب زن زندگی آزادی صیانت بە عمل بیاورد. همانگونە کە رفقا بحث کردند، انقلاب زن زندگی آزادی همچون رنسانسی ذهنی و فکری نە تنها کوردستان بلکە ایران را نیز دربرگرفت، این نکتە بسیار اهمیت دارد کە پژاک بتواند از لحاظ سازماندهی کردن در چارچوب این رنسانس ذهنی و فکری بتواند پیشاهنگ باشد، بە ویژە می‌دانیم کە خلق‌مان در شرق کوردستان یک خلق سیاسی شدە است، و خلق خود پیشاهنگ است و بە خصوص در انقلاب زن زندگی آزادی دیدیم کە جوانان بدون اینکە از جایی جهت‌دهی شوند، توانستند خود را سازماندهی کنند، و توانستند در مقابل توحش رژیم اشغالگر ایران با دستان خالی مقاومت کنند، و در بسیاری از مراحل رژیم اشغالگر را بە عقبنشینی ناچار ساختند. اکنون این مدیریت نوین پژاک می‌تواند وظایف خود را برای مرحلەی دوم انقلاب بە جای بیاورد.

رفیق پیمان برای تداوم انقلاب زن زندگی آزادی در کنگرە چە تصمیماتی اتخاذ شد؟

نە تنها در کوردستان کە در میان همەی خلق‌های دیگر از جملە بلوچ، فارس، آذری، گیلکی، مازنی و … . یعنی همەی ملت‌ها و همەی باورداشت‌ها را دربرگیرد، سیستمی کە همە ملت‌ها و همەی زنان را حول یکدیگر گرد هم آورد، تا سازماندهی نیرومنتری شکل بگیرد، یکی از موضوعات اساسی کنگرەی ما بود.

در اوضاع و احوالی کە اکنون بە سر می‌بریم بە ویژە اوضاع انقلاب، نیرویی کە بتواند پیروزی را ممکن گرداند، نیرویی کە دارای نیروی سازماندهی و دفاعی باشد، دارای یک استراتژی مشخص و پارادایم باشد، ما همچون پژاک استراتژی‌مان مشخص است، بر این اساس بحث‌هایی شکل گرفتند کە انقلاب در این چارچوب تداوم یابد، انقلاب ادامە دارد، و وظیفەی اساسی ما همچون پژاک پیشبرد سازماندهی بسیار نیرومندتر درسطع کوردستان و جغرافیای ایران می‌باشد، دفاع ذاتی را بسیار نیرومندتر سازماندهی کنیم، و اجازە ندهیم کە کسی برای اقتدار و منافع خویش این انقلاب را از فلسفەی خود منحرف سازد، یا بتوانند محتوی انقلاب را ضعیف کنند، بلکە ما باید محتوی انقلاب را مطباق با فلسفەی آن بسیار بیشتر غنی کنیم،تا همەی خلق‌هایی کە در این انقلاب حضور دارند پیروزی را بە دست بیاورند، این مورد یکی از مسائل اساسی کنگرە بود.

رفیق امیر کنگرە در مورد بحران‌های زیست محیطی چە ارزیابی ارائە داد؟

در دیدگاه ما دو زیست‌بوم وجود دارد، زیست بوم طبیعت (طبیعت یکم) و زیست بوم جامعە(طبیعت دوم)، و این دو کاملا بە همدیگر وابستە هستند. رژیم اشغالگر در زیست بوم مداخلە کردە است، و زیست بوم را با بحران بسیار جدی مواجه کردە است. بە همان اندازە کە زیست بوم اجتماعی را از میان بردە است بە همان میزان زیست بوم طبیعت را نیز ویران ساختە است، گفتیم کە این دو بە هم وابستە هستند و تخریب یکی بە معنای تخریب دیگری است، بە همین جهت این مبارزە با همدیگر پیش می‌رود. برای ما محیط زیست تنها یک موضوع فعالیت و کنش مدنی نیست، بلکە همزمان موضوع برساخت یک جامعەی دموکراتیک است، و دیدگاه ما بە محیط زیست تغییر یافتە است و محیط زیست تنها جایی نیست کە جامعە جهت منافع مادی خویش از آن بهرە ببرد، و همانگونە کە می‌دانیم در ایران اوضاع محیط زیست بحرانی است. تقریبا بحران آب در تمامی ایران وجود دارد، در همە جا بر روی رودخانەها سدسازی کردەاند و این امر را برای اهداف سیاسی بە کار می‌برند، بە ویژە کە یکی از منابع اساسی آب در ایران، کوردستان است. برای مثال بر روی رودخانەهای مرزی سد و موانع ایجاد کردەاند تا از آن همچون یک اهرم فشار برای کشورهای همسایە استفادە شود، آب رودخانەهای کوردستان را بە مناطق دیگر روانە می‌کنند، هرسالە جنگل‌های زاگروس را می‌سوزانند، کە هر بار با همت محافظان و طرفداران محیط‌زیست و خلق خاموش می‌شود، جنگل‌های شمال ایران را با نابودی مواجه ساختەاند، بە دلیل بحران آب، در همە جای ایران شاهد فرونشست زمین هستیم، اغلب تالاب‌ها خشک شدەاند. دریاچەی ارومیە با نابودەی روبەرو است، در همە جا گرد و غبار موجود در هوا برای تنفس و زندگی مشکلات سلامتی جدی ایجاد کردە است. اگر بدین گونە پیش برود، زندگی در بسیاری از نقاط ایران ناممکن می‌گردد. در مورد بخشی از کوردستان نیز چنین است، و این جنگی است کە بسیار آگاهانە علیە محیط زیست بە کار می‌رود، چرا کە محیط زیست بر شخصیت و جامعەی کورد و دیگر ملت‌ها تاثیر بە سزایی دارد، و ما تصمیمات مهم و دامنەداری در مورد مبارزات در دفاع از زیست بوم اجتماعی و زیست بوم طبیعت گرفتەایم.

رفیق امیر سوال کوتاهی از شما می‌پرسم. آیا می‌توان گفت کە این جنگ از سوی رژیم اشغالگر ایران علیە محیط زیست برای تغییرات جغرافیایی است و همچون یک جنگ ویژە علیە خلق است؟

رفیق زیلان آخرین سوال را از شما بپرسیم، مبارزەی مسلحانە در کنگرە چگونە ارزیابی شد؟

رفیق زیلان در کنگرە یک شعار انتخاب شد “با فلسفەی زن زندگی آزادی، کوردستان را آزاد می‌کنیم و ملت دموکراتیک را بنیاد می‌نهیم” این شعار در این کنگرە بە چە معناست؟