25/05/2024

کتاب «چشمان باز بسته» به قلم جواد تسلیمی، اخیرا توسط کتاب‌فروشی و انتشارات ارزان منتشر شده است. بی‌تردید هرعلاقه‌مند سینما، نه تنها با اشتها و شور و شوق چنین کتاب‌هایی را می‌‌خواند بلکه خواندن آن را به دوستان و نزدیکان
خود نیز توصیه می‌کند.
من هم با این دید، این کتاب را خواندم و از قلم جواد تسلیمی و تحلیل و نقد فیلم‌ها، لذت بردم و به‌همین دلیل، توصیه
می‌کنم علاقه‌مندان سینما، از تهیه و خواندن این کتاب غافل نباشند. ادامه (پ.د.اف)