25/05/2024

گامی مثبت در راستای اتحاد ملی با رضا پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی در پیام نوروزی 1398 به اطلاع هموطنان رساندند که امسال (1398) نوروزی نخواهند داشت، و به یاد جانباختگان دقیقه ای سکوت می کنند.
از آن پیام حدود 4 سال می گذرد. امسال در پیام خود مشخص نکردند که آیا هنوز هم در روزه نوروزی هستند یا خیر، چرا که جنایات جمهوری اسلامی علیه «هموطنان عزیز» نه تنها کم نشده که افزون هم شده است؟
واقعیت اینست که دل هر انسانی، از شاهزاده گرفته تا آنها که بقول ایشان مانعی برای سرنگونی و اتحاد هستند، از آنچه بر ملتی ستمدیده می گذرد، به درد می آید. درعین حال، نوروز به احساسات رقیق و انساندوستانه من و شاهزاده نگاه نمی کند؛ می آید و می رود، چه ما آنرا بایکوت کنیم و یا آنرا جشن بگیریم.
واقعیت دیگر اینکه، وقتی پدر تاجدار ایشان آزادیخواهان را اعدام می کردند (البته عوامل ایشان)، آیا باز هم دل شاهزاده به درد می آمد و به پدر خود می گفتند که امسال را بخاطر آن جانباختگان، عید نگیریم؟
واقعیت دیگر اینکه، شاهزاده در آن دوران طلائی سلسله پهلوی، کودک نوجوانی بیش نبودند، و نمی شود به ایشان ایراد گرفت که چرا در آنزمان عید را بایکوت نمی کردند، اما امروز می شود پرسید که شاهزاده رضا چرا آن اعدام ها را شفاف و روشن محکوم نمی کنید؟ چرا شکنجه در زندان های شاهنشاهی را محکوم نمی کنید؟ چرا امروز که دل شما از جانباختن آزادیخواهان به درد می آید، گامی مثبت در راستای اتحاد ملی بر نمی دارید و اعدام ها و شکنجه در دوران رضا و محمدرضا پهلوی را محکوم نمی کنید؟
آری، بقول شما، « روزی که هیچ چیزش “نو” نیست، جایی برای شادی نمی‌گذارد.» اما برای لحظه ای تأمل کنید و به واقعیت دیگری هم بیندیشید. شاید کشتار آزادیخواهان از زمان سقوط سلسله پهلوی هر روزش تکراری بوده، و شما به این واقعیت پی برده اید، اما برای آنهائی که ستم را پیش از خمینی چشیده اند، در این حدودا یک قرن گذشته «هیچ چیزش “نو” نیست» از زمان رضاخان میرپنج تا به همین امروز، آش همان آش و کاسه همان کاسه که بر سر آزادیخواهان شکسته می شود.
می دانم شما در جنایات پدربزرگ و پدرتان نقشی نداشته اید، و از زمانی که به حداقل شعور سیاسی رسیده اید، برای آزادی وطن از چنگ پویندگان راهکار پهلوی در تقابل با آزادیخواهی، تلاش کرده اید که واقعیتی انکار ناپذیر است، اما فکر نکنم ملت شریف ایران که از کودتای رضاخانی و کودتای 28 مردادی و فریبکاری 22بهمن خمینی گزیده شده اند، به این آسانی جنایات یک قرن گذشته را به فراموشی بسپارند.

جهت یادآوری: 60 سال پیش در چنین روزی (5 فروردین 1342)، نیروهای سرکوبگر حکومتی، تحت امر محمدرضا پهلوی، به مدرسه فيضيه حمله بردند و با کشتار بی سابقه طلاب، نام خمینی و «روحانی» را بر سر زبان ها انداختند. سرکوب محمدرضا شاه باعث شد تا حامیان اندیشه ارتجاعی به ناگاه اسطوره «انقلابی» شوند. شاهنشاه آریامهر در آنروز برای خمینی فرش خونین پهن کرد، تا 15 سال بعد خمینی با عبور از آن جانشینش شود.
برای شما و خانواده گرامی تندرستی آرزو می کنم.
علی ناظر
5 فروردین 1403