25/05/2024

علی ناظر: (ویدیو) هنوز مشخص نیست که این استعفا ها در راستای یورش به رفح است و یا موضع آمریکا در قبال 5 یگان ارتش که پیش از 7 اکتبردر نقض فاحش حقوق بشر شرکت داشته اند.