19/06/2024

علی ناظر: (ویدیو) هشدار فعالین زیست محیطی چهارسال پیش می خواستند از تخریب کوه که جلودار سیل بود جلوگیری کنند، اما…