25/05/2024

(ویدیو) مردم از ۹ اردیبهشت با تجمع‌های شبانه مانع ورود زباله و خواستار جابه حایی این سایت، طبق حکم دادگاه شدند. اما به گفته پژوهشگر حوزه پسماند، «جابه‌جایی» هم نمی‌تواند این بحران را حل کند.