25/05/2024

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران/سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

با تمام قوا علیه جنگ افروزان! نیاز آپارتاید یهودی و آپارتاید شیعی به جنگ! در شامگاه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ برابر...